Các phòng ban - Phòng Quản lý Đầu tư
 
I. Phòng Quản lý Đầu tư là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý hành chính Nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Môi trườngPhòng Quản lý Môi trườngBài viếtChức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  I. Phòng Quản lý Môi trường là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý môi trường trong các KCN thuộc phạm vi của Ban Quản Lý.
3/23/2016 1:00 PMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đại diện Các Phòng Đại diệnBài viếtChức năng, nhiệm vụ của Phòng Đại diện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 I. Các Phòng Đại diện là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có đại diện hoạt động thường trực tại các KCN, có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản Lý tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý trực tiếp các KCN thuộc phạm vi của Ban Quản Lý
3/23/2016 1:00 PMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Doanh nghiệpPhòng Quản lý Doanh nghiệpChức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 I. Phòng Quản lý Doanh nghiệp là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý về tính pháp lý, quản lý Nhà nước về nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
3/23/2016 1:00 PMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Lao độngPhòng Quản lý Lao độngBài viếtChức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
I. Chức năng, nhiệm vu: Phòng Quản lý Lao động là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản lý quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp KCN trong phạm vi quản lý hoặc ủy quyền
3/23/2016 1:00 PMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựngPhòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựngBài viếtChức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
I. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về tính pháp lý, công tác nghiệp vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực quy hoạch và xây dựng trong KCN
3/23/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòngVăn phòngChức năng, nhiệm vụ của Văn phòng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
I. Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi là Văn phòng Ban Quản lý) là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Ban; có chức năng giúp lãnh đạo Ban quản lý, tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý; tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành các mặt công tác của lãnh đạo Ban, đảm bảo tính thống nhất, liên tục thông suốt, có hiệu lực trong hoạt động của Ban Quản lý
11/13/2015 10:00 AMNoĐã ban hành
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đầu tưPhòng Quản lý Đầu tưChức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
I. Phòng Quản lý Đầu tư là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý hành chính Nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật.
11/13/2015 10:00 AMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio