Tin Tức
Thứ 5, Ngày 23/05/2024, 16:00
Phát động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/05/2024
(BDIZA) - Ngày 15/5/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Văn bản số 03-CV/ĐUK về phát động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024

Theo đó:

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương về "Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Dảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024" và Công văn số 1729-CV/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi "về việc phát động và định hướng Cuộc thỉ chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024", để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên các nền tảng mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

2. Triển khai, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi bảo đảm hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

4. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, "chống" là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ Khối. Công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả, đúng Thể lệ (định hướng chủ đề kèm theo Kế hoạch số 144-KH/TU của Tỉnh ủy).

5. Căn cứ chỉ tiêu phân bổ, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể triển khai Cuộc thi, tổng hợp bài viết tham dự, lập hồ sơ dự thi theo đúng quy định gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chậm nhất là ngày 30/5/2024. Khuyến khích các chi, đảng bộ cơ sở phát động tham gia vượt chỉ tiêu được phân bổ, đây là cơ sở để Đảng ủy khối căn cứ xét khen thưởng trong cuộc thi này.

6. Ngoài ra, bên cạnh thể loại bài dự thi chính luận theo yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích mở rộng cho các loại hình bài viết khác có nội dung viết về các chủ đề thuộc "Nhóm 3: Thực tiễn, kỉnh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mớỉ" và nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan, đơn vị triển khai Cuộc thi, tổng hợp các loại hình bài viết dự thi này gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến hết ngày 25/8/2024.

Trên đây là nội dung Ban Quản lý thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối biết, tham gia thực hiện

​Đính kèm file: Tải về 03_-_CVDUK_-_15052024_-_phat_dong_tham_gia_Cuoc_thi_chinh_luan_va_bao_ve_nen_tang_TT_cua_Dang.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   161
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức