Tin Tức
Thứ 6, Ngày 24/05/2024, 16:00
Kế hoạch 150-KH/TU ngày 17/4/2024 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2024
(BDIZA) – Ngày 17/4/2024, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch 150-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến trong công thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động giải quyết dứt điểm các trường hợp một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW, 25/12/2023 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức của của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về tầm quan trọng của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW phải được tiến hành đến Chi bộ đảm bảo nghiêm túc, trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội cho phát triển đất nước, nâng cao cuộc sống Nhân dân. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đa dạng hoá, đổi mới hình thức và huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tiếp tục rà soát, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng các lĩnh vực then chốt đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công... Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia. Đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế; nâng cao chất lượng công tác dự báo; lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, …; nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hoá cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực; thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

5. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và Nhân dân. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy ước của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể và tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị; định kỳ hằng năm trước ngày 30/11 báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Nội chính Tỉnh ủy).

2. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.

3. Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là nội dung của Kế hoạch 150-KH/TU ngày 17/4/2024

(Đính kèm Kế hoạch 150-KH/TU: Tải về 150-KH-TRIEN-KHAI-CT-27-2023D.signed.pdf)


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức