Tin Tức
Thứ 6, Ngày 19/08/2011, 09:42
Bộ câu hỏi mới của Hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2011
(BDIZA)- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội thi các tỉnh, thành phố và khu vực, ngày 14/6/2007 Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 241-CV/BTGTW về việc thay đổi bộ câu hỏi và đáp án “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Dưới đây là bộ 25 câu hỏi. 

1. Vì sao Đảng ta quyết định phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”?. 

2. Ý nghĩa, tác dụng của Cuộc vận động đối với việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra như thế nào? 

3. Đạo đức có vai trò, vị trí, tầm quan trọng như thế nào đối với mỗi gia đình và mỗi cá nhân? 

4. Đạo đức có vai trò, vị trí, tầm quan trọng như thế nào trong đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay? 

5. Dân tộc ta có những truyền thống và những giá trị đạo đức tốt đẹp nào? 

6. Đồng chí hãy nêu những mặt tốt đẹp của đạo đức trong thời kỳ đổi mới được ghi trong các văn bản của Đảng và Nhà nước ta gần đây? 

7. Đồng chí hãy chỉ ra thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện ở các dạng chủ yếu nào? 

8. Theo đồng chí, tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là do những nguyên nhân nào? 

9. Tác hại của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay như thế nào? 

10. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới gồm những nội dung cơ bản nào? 

11. Theo đồng chí, trong các nội dung đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung nào là quan trọng nhất? 

12. Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh? 

13. Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thể hiện tập trung ở những điểm nào? 

14. Đồng chí hãy trình bày phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh? 

15. Tại sao nói: Đạo đức Hồ Chí Minh là một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động? 

16. Đồng chí hãy trình bày nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 

17. Theo đồng chí, để thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong thời kỳ mới mỗi chúng ta cần phải làm gì? 

18. Đồng chí hãy trình bày tóm tắt giá trị của Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”? 

19. Đồng chí hãy nêu những nội dung chủ yếu của Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”? 

20. Đồng chí hãy nêu những giải pháp chủ yếu để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”? 

21. Đồng chí hãy phân tích lời dặn của Hồ Chí Minh về Đảng trong Di chúc của Người? 

22. Đồng chí hãy phân tích lời dặn của Hồ Chí Minh về đoàn viên thanh niên trong Di chúc của Người? 

23. Đồng chí hãy phân tích lời dặn của Hồ Chí Minh với nhân dân lao động trong Di chúc của Người? 

24. Đồng chí hiểu thế nào về “Điều mong muốn cuối cùng” của Bác trong Di chúc là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới .”?


25. Kể về một tấm gương đạo đức cụ thể của cán bộ, đảng viên mà đồng chí trực tiếp biết đến, cảm phục và ghi nhớ? 
Lượt người xem:  Views:   2605
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức