Tin Tức
Thứ 3, Ngày 03/09/2019, 15:00
Bình Dương: Chế độ, chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2019
(BDIZA) - Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương luôn duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và đô thị hoá nhanh. Để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhiều chế độ, chính sách nhằm duy trì và ổn định nguồn nhân lực, thu hút người có trình độ, năng lực vào làm việc trong khu vực công đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, học tập để nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp, gắn bó lâu dài với địa phương.

Ban hành chính sách ngay từ sớm

Ngay sau khi tỉnh Sông Bé tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước (năm 1997), Bình Dương đã ban hành chính sách thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, các chế độ, chính sách của tỉnh đã góp phần duy trì, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách thể hiện sự đột phá của tỉnh trong từng thời điểm nhất định như chính sách thu hút nguồn nhân lực, khuyến khích tự đào tạo; hỗ trợ hàng tháng cho công chức có trình độ sau đại học, viên chức thuộc lĩnh vực Y tế, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã...

Các chính sách ban hành đã tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra theo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ năm 2011 đến nay và các đề án đảm bảo nguồn nhân lực đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhất là đảm bảo sự ổn định nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực Y tế, Giáo dục - đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Với các chế độ hỗ trợ phù hợp, kịp thời và cần thiết đã góp phần duy trì và phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống và tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2018, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ đại học trở lên là 1.281 người (tiến sĩ: 41 người, thạc sĩ: 335 người, chuyên khoa cấp II: 24 người, chuyên khoa cấp I: 128 người và đại học: 753 người). Tỉnh đã thỏa thuận giải quyết chế độ hỗ trợ khuyến khích tự đào tạo sau khi tốt nghiệp cho 1.981 cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người hoạt động không chuyên trách cấp xã (tiến sĩ: 35 người, thạc sĩ: 313 người, chuyên khoa cấp I: 04 người, chuyên khoa cấp II: 01 người, đại học: 1.628 người). Về thu hút, thông qua hình thức tiếp nhận từ ngoài tỉnh và tuyển dụng mới, tỉnh thu hút được 390 người (thạc sĩ: 109 người; đại học: 281 người (sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và sinh viên ngành Y)).

Nhìn chung, chính sách của tỉnh về cơ bản vẫn tập trung cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ là chủ yếu. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo từ ngân sách phần lớn chỉ giải quyết cho viên chức y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ từ cao đẳng trở lên hiện chiếm gần 70%, trong đó hơn 5% có trình độ sau đại học. Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 97,83%. Tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân đạt 7,1 bác sĩ; tỷ lệ giáo viên các cấp học trên chuẩn tăng cao, vượt mục tiêu đề ra, lần lượt ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là 47,27%, 84,28% và 71,39%.

Chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một theo Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 của HĐND tỉnh được thực hiện từ ngày 01/01/2015 thay cho chính sách trước đây được ban hành tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012. Chính sách này đã thu hẹp đối tượng thu hút; chỉ thu hút tiến sĩ và thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi. Do thu hút có chọn lọc nên chất lượng nhân lực thu hút được nâng lên. Từ năm 2015 đến nay, trường Đại học Thủ Dầu Một đã thu hút 02 phó giáo sư - tiến sĩ, 20 tiến sĩ và 03 thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi. Với số lượng thu hút trên đã bổ sung cho đội ngũ giảng viên của trường để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, kinh phí đã chi trả cho việc thực hiện các chế độ, chính sách bình quân khoảng 50 tỷ đồng/năm, trong đó chi chủ yếu cho công tác đào tạo, hỗ trợ cho viên chức y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Những bất cập của chế độ, chính sách hiện hành

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ, hầu hết các chế độ, chính sách hiện hành về thu hút, hỗ trợ đều căn cứ vào bằng cấp để giải quyết nên chưa đánh giá chính xác chất lượng của đối tượng được thu hút, hỗ trợ so với mục đích, yêu cầu đặt ra. Mặc khác, trong suốt quá trình được hưởng các chế độ thu hút, hỗ trợ theo thời hạn quy định thường là 05 năm cũng không có đánh giá hiệu quả công việc so với trình độ theo văn bằng thu hút ban đầu nên một mặt chưa tạo động lực làm việc thật sự sau khi được thu hút, mặt khác cũng chưa tạo được sự đồng thuận giữa người được hưởng chế độ thu hút, hỗ trợ và người không được hưởng.

Bên cạnh đó, với chế độ khuyến khích tự đào tạo của tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã tự túc kinh phí học tập để nâng cao trình độ nên được các cơ quan tạo điều kiện về mặt thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức đi học. Điều này dẫn đến tình trạng số lượng người đi học ngày càng nhiều hơn đã có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực, kể cả tiếp nhận công chức, viên chức có trình độ sau đại học từ ngoài tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực tỉnh cần không đạt hiệu quả và mục đích đề ra. Nguyên nhân là do các mức thu hút, hỗ trợ chưa thật sự hấp dẫn để giúp người được thu hút ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với tỉnh. Ngoài ra, số lượng người có năng lực, trình độ chuyên môn thật sự cần thu hút nhất là trong lĩnh vực Y tế, Khoa học công nghệ.. .không có nhiều và hiện nay hầu như các địa phương khác trong cả nước đều cần nên rất khó thu hút.

Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc được giao trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh liên tục giảm qua các năm và sẽ tiếp tục giảm trong nhiều năm tới. Do vậy, việc thu hút nhân lực vào làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp có nhiều khó khăn.

"Đối với chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một tuy đã hạn chế đối tượng thu hút, tổ chức tốt việc sơ tuyển trước khi tuyển dụng... Tuy nhiên, với số lượng đã được thu hút, cử đi đào tạo của trường trong những năm qua và viên chức khi được tuyển dụng về trường giảng dạy ít nhất phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên thì việc tiếp tục thực hiện thu hút người có trình độ thạc sĩ không còn phù hợp và không cần thiết. Vì vậy, chính sách thu hút cần tiếp tục được thu hẹp về đối tượng cho phù hợp" - ông Minh chia sẻ.

Điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách cho phù hợp

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngày 31/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương . Các chính sách, chế độ được quy định trong Nghị quyết này một mặt kế thừa và duy trì những chế độ, chính sách hiện hành còn phù hợp. Mặt khác, căn cứ vào thực trạng và yêu cầu nhân lực của từng ngành, lĩnh vực để xem xét xây dựng, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các chế độ, chính sách không còn phù hợp.

 

Chế độ thu hút nguồn nhân lực công tác trong ngành Y tế lên tới 600 triệu đồng

Cụ thể, nguồn nhân lực hiện có trong xã hội hiện nay được đào tạo rất đa dạng về ngành nghề và trình độ trong khi số lượng cần tuyển dụng bị giới hạn về biên chế theo quy định, nhất là đối với các cơ quan hành chính. Điều này tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có nhiều sự chọn lựa trong việc tuyển chọn nhân lực vào làm việc. Do vậy, việc thu hút nhân lực trong thời gian tới không thực hiện dàn tri mà chủ yếu tập trung cho một số ngành, nhất là y tế với việc bổ sung các chuyên ngành cần thu hút, nâng mức hỗ trợ thu hút và xây dựng chính sách mới để có thể mời những người có trình độ, năng lực thật sự về công tác; giữ nguyên các chế độ thu hút hiện hành đối với các lĩnh vực còn lại nếu có nhu cầu..

Trong nhiều năm qua, tỉnh đã có chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nhằm chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quy định. Đến nay, cùng với chuẩn tuyển dụng đầu vào nên hầu như đội ngũ công chức của tỉnh đã đạt chuẩn quy định nên cần hạn chế việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học từ ngân sách. Riêng lĩnh vực y tế cần đẩy mạnh việc đào tạo để đảm bảo về cơ cấu trình độ; lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục thực hiện nâng chuẩn viên chức bậc Trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, chính sách ban hành tiếp tục ưu tiên cho các đối tượng này.

Bên cạnh đó, chính sách vẫn duy trì chế độ hỗ trợ khuyến khích tự đào tạo nhưng có điều chỉnh, bổ sung các điều kiện được hưởng để vừa đảm bảo khuyến khích công chức, viên chức đi học vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc tại cơ quan.

Để duy trì và ổn định đội ngũ công chức, viên chức, chính sách ban hành tiếp tục thực hiện các chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học; công chức, viên chức chuyên môn y tế; nhà giáo, cán bộ quản lý có trình độ sau đại học thuộc ngành giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học và sau đại học...

Đối với chính sách thu hút người về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một, tiếp tục thu hẹp đối tượng thu hút. Theo đó, không thu hút người tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, chỉ thu hút giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ.

Có thể nói, việc ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND bên cạnh loại bỏ những chính sách, chế độ không còn phù hợp, đồng thời bổ sung các chính sách, chế độ mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà chính sách hiện hành chưa đáp ứng được. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có chưa đáp ứng được. Tùy theo nhu cầu, đặc điểm của ngành lĩnh vực, chính sách ban hành gắn với hình thức thực hiện, chế độ áp dụng đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí trong quá trình giải quyết các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HDND quy định chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019, chế độ thu hút nguồn nhân lực công tác trong ngành Y tế là cao nhất, lên tới 600 triệu đồng.  

Cụ thể, thu hút về các cơ sở điều trị đa khoa, chuyên khoa công lập, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, các cơ quan quản lý nhà nước về y tế (Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Chế độ thu hút đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú là 600 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I là 500 triệu đồng; bác sĩ đa khoa răng hàm mặt tốt nghiệp loại giỏi trở lên là 450 triệu đồng, tốt nghiệp loại khá là 420 triệu đồng, tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá là 400 triệu đồng.

Tiến sĩ - giảng viên chính về trường Cao đẳng Y tế Bình Dương được hưởng chế độ thu hút 600 triệu đồng; tiến sĩ là 550 triêu đồng; bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú là 500 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I là 450 triệu đồng.

Đối với trường Đại học Thủ Dầu Một, chế độ thu hút giáo sư là 300 triệu đồng; pgiáo sư là 250 triệu đồng; tiến sĩ - giảng viên chính là 200 triệu đồng; tiến sĩ là 180 triệu đồng.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.
Nguồn: binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1524
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức