Tin Tức
Thứ 2, Ngày 27/04/2020, 10:00
Công tác cải cách hành chính Quý I và nhiệm vụ chủ yếu của Quý II năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2020
(BDIZA) - Ngày 17/3/2020, Ban Quản lý ban hành văn bản báo cáo số 25/BC-BQL về Công tác cải cách hành chính Quý I và nhiệm vụ chủ yếu của Quý II năm 2020. Theo đó:

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

1.   Về ban hành Kế hoạch CCHC:

Ban Quản lý đã ban hành các Kế hoạch như sau: Số 01/KH-BQL ngày 30/01/2020 về công tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số10/KH-BQL ngày 10/12/2019 về kiểm soát TTHC năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-BQL ngày 12/2/2020 về thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 28/12/2020 về theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 09/3/2020 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

2.   Công tác tuyên truyền CCHC

Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 – 2020. Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.

Tiếp triển khai thực hiện Kế hoạch số 5923/KH-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số  6793/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020; Nâng cao trách nhiệm thái độ phục vụ của Cán bộ công chức Bộ phận một cửa, hướng đến nền hành chính, minh bạch, hiệu quả để xây dựng "Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ".

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

- Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020: Lĩnh vực môi trường.

- Triển khai tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019  và Báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian quy định[1].

2. Cải cách thủ tục hành chính:

-  Triển khai quy trình cấp Giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động trên phần mềm của Cục Việc làm đến toàn thể CBCC.

-  Tiếp tục rà soát chuẩn hoá danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI giai đoạn 2[2]. Phối hợp với  TTHC, Sở TTvà TT rà soát các TTHC thực hiện mức độ 3,4 để thực hiện trong Quý II/2020.

- Kết quả giải quyết TTHC: Quí I năm 2019: Tiếp nhận 2.105 hồ sơ.

- Tiếp nhận qua phần mềm của Ban 833 hồ sơ. Kết quả: 51 hồ sơ đang trong thời gian quy định xử lý, 771 hồ sơ xử lý đúng hạn (kể cả các văn bản yêu cầu bổ sung, doanh nghiệp đã nộp lại và xử lý đúng hạn, hồ sơ bổ sung: 10, hồ sơ hủy: 01 do lỗi phần mềm.

- Tiếp nhận qua phần mềm của cấp tỉnh là 1.272 hồ sơ. Trong đó đang trong thời gian xử lý: 125, Xử lý xong: 1.139, hũy: 8. Bên cạnh đó có 06 hồ sơ chưa chuyển mạng kịp thời dẫn đến bị quá hạn trên phần mềm cấp tỉnh như lĩnh vực lưu Đầu tư: 02 hồ sơ, lĩnh vực việc làm: 04.

- Trả kết quả qua bưu điện: Có 26 hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện.

3.  Cải cách tổ chức bộ máy:

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính về vấn đề tài chính của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng phê duyệt Đề án sáp nhập Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

-  Tổ chức thành công Hội nghị CBCC 2020.

- Công tác tổ chức: Tham mưu nâng lương trước thời hạn: 05 trường hợp; bổ nhiệm lại 01 trường hợp.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC năm 2020 (Công văn 3734/BQL-VP), Quý I/2020: Cử 04 trường hợp dự thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019.

5. Về cải cách tài chính công:

Công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của cơ quan theo dự toán ngân sách giao theo quy định, dự kiến năm 2020 tiết kiệm ít nhất 15%.

Tiếp tục quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước các khoản phí và lệ phí cấp giấy phép lao động, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng, thẩm định ĐTM thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

6. Hiện đại hóa nền hành chính:

Tình hình sử dụng hộp thư điện tử: 100% cán bộ, công chức cơ quan (trừ bộ phận lái xe) đều sử dụng hộp thư điện tử qua các hình thức chuyển văn bản đi, đến, lịch làm việc, thông báo về hoạt động của cơ quan, trao đổi công việc.

Duy trì và áp dụng phần mềm quản lý văn bản đến đi, thực hiện chữ ký số trên các văn bản phát hành đến các tổ chức liên thông; một số văn bản nội bộ như Lịch làm việc, Thông báo.

Tiếp tục ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính có kết nối với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương. Chuẩn bị trước công tác tiếp nhận giải quyết TTHC trên phần mềm của Cục việc làm.

Thực hiện Công văn 118/STTTT-CNTT rà soát, danh sách các DVC nâng mức 3, 4 mới của Ban Quản lý  năm 2020 để phối hợp với Sở TT&TT thực hiện.Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   301
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức