Tin Tức
Thứ 6, Ngày 02/04/2021, 10:00
Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2021
(BDIZA) - Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngày 26/2/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
​Nội dung của Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Công tác kiểm tra văn bản QPPL:

a) Thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trong năm; 

b) Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền ngành, lĩnh vực;  

2. Công tác rà soát văn bản QPPL: Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp.

3. Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021: Rà soát lập danh mục các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tính đến ngày 31/12/2021, thực hiện công bố theo quy định.

4. Cập nhật Văn bản QPPL lên cơ sở dữ liệu quốc gia: Tổ chức cập nhật kiểm tra kết quả cập nhật văn bản QPPL trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

5. Công tác báo cáo thống kê: Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện báo cáo công tác xửa lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 của đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2021.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021.
Văn phòng Ban Quản lý
Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức