Tin Tức
Thứ 6, Ngày 23/04/2021, 14:00
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/04/2021
(BDIZA) - Căn cứ Công văn số 5463/BYT-TCDS ngày 09/10/2020 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam. Cụ thể:

​I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới, thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình, dự án về dân số Việt nam đến năm 2030.

b) Thông qua tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối tương quan với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam phải được triển khai đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn và điều kiện cụ thể ở địa phương, thống nhất, tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên khác, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và của cả cộng đồng.

 II. Nội dung

 1. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam và Hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu

a) Các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị phát động thi đua nhằm huy động sự tham gia tích cực của cán bộ công chức viên chức và của toàn xã hội vào các hoạt động dân số phát triển.

b) Tổ chức đánh giá những thành tựu đã đạt được của công tác Dân số trong 60 năm qua của đơn vị, điểm mạnh, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác dân số và phát triển trong thời gian tới. Tổng kết kết quả thi đua, xét khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến đã có những nỗ lực, đóng góp to lớn đối với công tác dân số vào dịp cuối năm 2021.

c) Lựa chọn cán bộ tiêu biểu nhất tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam và Hội nghị biểu dương cán bộ Dân số toàn quốc sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12/2021.

2. Liên hoan tuyên truyền viên (TTV) dân số cơ sở 

Liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở cấp huyện, tỉnh được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

III. Các hoạt động

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam và biểu dương cán bộ dân số tiêu biểu

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể hưởng ứng tham gia văn nghệ chào mừng, tham luận, gặp gỡ, biểu dương khen thưởng các cán bộ, cộng tác viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, ưu tiên cho cán bộ cơ sở và các ban ngành, đoàn thể. Đồng thời, lựa chọn cán bộ tiêu biểu để tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ dân số toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Hội vào tháng 12 năm 2021.

- Hoạt động biểu dương khen thưởng: biểu dương khen thưởng các cán bộ, cộng tác viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác dân số được tặng Giấy khen Sở Y tế.

2. Liên hoan - hình thức hội thi tuyên truyền viên dân số cơ sở

a) Thành phần, số lượng

- Thành phần: cán bộ xã/phường/thị trấn; cộng tác viên dân số khu/ấp.

- Số lượng: thành lập 01 đội/xã gồm 05-10 thành viên.

b) Tiêu chí chọn Tuyên truyền viên

Đội ngũ cán bộ dân số xã/phường/thị trấn và cộng tác viên dân số khu/ấp; có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác truyền thông dân số, có năng khiếu và khả năng giao lưu, tham gia diễn đàn, sân khấu hóa…

c) Hội thi Tuyên truyền viên dân số tổ chức 02 vòng

- Vòng sơ kết: tổ chức tại 9 huyện/thị xã/thành phố, thời gian dự kiến tháng -5 - 6/2021. Đội đạt giải nhất tiếp tục tham gia vòng chung kết do Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức.

- Vòng chung kết: Chi cục Dân số-KHHGĐ dự kiến tổ chức vào tháng 6- 7/2021.

d) Hình thức thi gồm:

 - Màn chào hỏi với tên gọi "Chúng tôi là Tuyên truyền viên dân số". Thời gian tối đa 05 phút.

- Phần thi tiểu phẩm với tên gọi "Tài năng của Tuyên truyền viên dân số", nội dung liên quan đến công tác dân số và phát triển. Thời gian tối đa 15 phút.

đ) Cơ cấu giải thưởng:

Thực hiện theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương.

3. Hoạt động tập trung triển khai hưởng ứng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam

a) Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân số và phát triển, nội dung trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030…

b) Phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Bản tin sức khỏe Bình Dương thực hiện các chuyên mục, phóng sự, tin bài tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới.

c) Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam

IV. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi không thường xuyên trong dự toán được giao năm 2021 của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Dự toán chi tiết đính kèm).

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

Chủ trì (Giao Chi cục Dân số - KHHGĐ - Cơ quan Thường trực của BCĐ Chương trình Dân số - KHHGĐ tỉnh): phối hợp với các Sở, Ban ngành thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số cụ thể như sau:

- Hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn xét khen thưởng biểu dương cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác dân số, ưu tiên cho cán bộ cơ sở và các ban ngành, đoàn thể.

- Xây dựng kế hoạch và kinh phí chi tiết cho từng nội dung hoạt động tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam..

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương tích cực tuyên truyền, chuyển tải các thông điệp truyền thông đến đối tượng.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh kinh phí  tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự trong tổ chức các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống dân số Việt Nam.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về công tác Dân số - KHHGĐ, Dân số và phát triển hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (Hội thi Liên hoan tuyên truyền viên); cấp phép treo băng rôn dọc các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam.

6. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương

Tuyên truyền trên các kênh truyền thông đại chúng các chủ trương của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phối hợp với đưa tin, bài, phát sóng thông điệp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin bài cung cấp thông tin rộng rãi tới người dân trên địa bàn tỉnh về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số.

7. Các sở, ban ngành, đoàn thể

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hội nghị, tập huấn công tác dân số và phát triển hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam.

- Riêng UBND thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với Sở Y tế (Chi cục Dân số-KHHGĐ) tổ chức Lễ kỷ niệm và diễu hành quần chúng hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam.

9. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố xây dựng kế hoạch trình UBND cấp huyện hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số; lựa chọn cán bộ tiêu biểu để tham dự Hội nghị biểu dương cán bộ dân số cấp tỉnh và tổ chức hội thi tuyên truyền viên dân số vòng sơ tuyển - cấp huyện; hướng dẫn các đơn vị tuyển chọn, thành lập, cử đội tham dự hội thi; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; phối hợp các ban ngành, đoàn thể của địa phương điều phối, chuẩn bị tốt cho các hoạt động theo kế hoạch.

VI. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam về Sở Y tế (thông qua Chi cục Dân số - KHHGĐ, cơ quan thường trực của BCĐ chương trình Dân số - KHHGĐ tỉnh - trước ngày 28/12/2021) để tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam của tỉnh Bình Dương./.​

Toàn văn Kế hoạch:  Tải về 1587-KH.signed.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   97
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức