Tin Tức
Thứ 4, Ngày 24/12/2014, 03:51
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/12/2014
BDIZA)- Để triển khai thực hiện kịp thời Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 15/12/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc “Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường”.
Theo đó, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đến các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, rà soát các văn bản pháp quy, hướng dẫn hiện hành về môi trường. Qua đó, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thay thế, nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
  
 
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
1.     Sở Tài nguyên và Môi trường: trong năm 2015, tổ chức nghiên cứu, rà soát tham mưu sửa đổi Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh.

2.     Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thay đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành về chính sách hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực môi trường.

3.     Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch đầu tư các công trình, dự án về bảo vệ môi trường, phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm; lồng ghép chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của các cấp, các ngành.

4.     Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý, đảm bảo đơn giản, thông thoáng, thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường.

5.     Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp xem xét xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường.

www.binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức