Tin Tức
Thứ 3, Ngày 21/09/2021, 17:00
TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 9/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2021
(BDIZA) -Thực hiện Công văn số 3787/BNV-CCHC ngày 04/8/2021 của Bộ Nội vụ, ngày 6/9/2021 UBND tỉnh ban hành văn bản số 4458/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020.

​Theo đó Chỉ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung về cải cách hành chính trong thời gian qua và đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Tập trung nghiên cứu các giải pháp, triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT ngày 17/5/2021 về kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó đề xuất các phương án đơn giản hóa, nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

5. Trên cơ sở báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020 của Sở Nội vụ (Báo cáo số 60/BC-SNV ngày 30/6/2021), đề nghị các sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm hoặc không đạt điểm thuộc lĩnh vực do ngành, cơ quan mình phụ trách, qua đó chủ động đề ra giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

 ​​Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Văn phòng Ban Quản lý

Lượt người xem:  Views:   275
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức