Tin Tức
Thứ 6, Ngày 03/12/2021, 10:00
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 11/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2021
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 11/2021 đạt được kết quả như sau:

1. Công tác quy hoạch và xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng: Cấp 4 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 66.055 m2 và tổng vốn xây dựng 220 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép 121 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 1.120.904,7 m2 và tổng vốn xây dựng 4.154 tỷ đồng.

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho 4 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 50.249 m2 với giá trị hợp đồng xây dựng là 102,32 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 99 công trình với diện tích sàn xây dựng 1.577.212,98 m2, giá trị hợp đồng xây dựng 5.800,25 tỷ đồng.

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi:

+ Đã thẩm định thiết kế cơ sở: Trong tháng không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 51 công trình với tổng mức đầu tư 3.245,5 tỷ đồng.

+ Đã thẩm định thiết kế xây dựng: Trong tháng không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 52 công trình với tổng mức đầu tư 3.007,38 tỷ đồng.

+ Đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 2 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 52.421,63 m2 và tổng dự toán xây dựng 114 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 2 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 52.421,63 m2 và tổng mức đầu tư xây dựng 114 tỷ đồng.

+ Đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: Trong tháng không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thẩm định 89 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 162.990,75 m2 và tổng dự toán xây dựng 360,35 tỷ đồng.

- Kiểm tra công trình xây dựng không phép: Kiểm tra 2 công trình xây dựng không phép và đã lập hồ sơ chuyển Thanh tra xây dựng xử lý vi phạm. Lũy kế từ đầu năm tới nay đã lập hồ sơ chuyển thanh tra xây dựng xử lý vi phạm là 20 công trình.

Các KCN đã cho 27 doanh nghiệp thuê đất với tổng diện tích 175.2 ha, đạt 175% kế hoạch năm 2021 (100 ha). Lũy kế đến nay, các KCN đã cho thuê đất với tổng diện tích 6.710,25 ha, tỷ lệ lấp đầy là 88,33%.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN:

2.1. Đầu tư trong nước: Trong tháng thu hút được 441 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Trong đó, cấp mới 3 dự án với tổng vốn đầu tư 441 tỷ đồng; không phát sinh điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút được 3.545 tỷ đồng, giảm 54,98% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 253% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, cấp mới 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.354 tỷ đồng, giảm 57,58% về số dự án và giảm 63,83% về số vốn so với cùng kỳ; 3 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 1.191 tỷ đồng giảm 25% về số dự án và giảm 12,74% về vốn so với cùng kỳ.

2.2. Đầu tư nước ngoài: Trong tháng thu hút được 68.210.715 đôla Mỹ. Trong đó, cấp mới 2 dự án với tổng vốn đầu tư 7.500.000 đôla Mỹ; điều chỉnh tăng vốn 12 dự án với tổng vốn tăng thêm 60.710.715 đôla Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay các KCN đã thu hút 1.767.993.669 đôla Mỹ, tăng 56,85% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 147% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, cấp mới 51 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 527.849.118 đôla Mỹ, giảm 43,33% về số dự án nhưng tăng 5,41% về số vốn so với cùng kỳ; 103 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 1.240.144.551 đôla Mỹ, giảm 19,53% về số dự án nhưng tăng 97,98% về vốn so với cùng kỳ.

2.3. Chấm dứt hoạt động dự án:

Trong tháng có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 5.900.000 đôla Mỹ và 1 dự án đầu tư trong nước chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 187,6 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay các KCN Bình Dương có 2.989 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.326 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,73 tỷ đôla Mỹ và 663 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 78.405 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý doanh nghiệp:

- Công tác cấp C/O: Trong tháng, không phát sinh. 

- Giấy phép VPĐD: Trong tháng, không phát sinh. 

- Công tác quản lý doanh nghiệp: Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 3756/BQL-DN ngày 04/11/2021 về việc hướng dẫn đăng ký sản xuất trong tình hình mới. Đến nay số doanh nghiệp hoạt động trở lại hơn 98% (2.383 doanh nghiệp) với tổng số lao động hơn 401.768 lao động.

- Tình hình phòng chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp:

+ Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh và các Chủ đầu tư các KCN tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 cho người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp.

+ Thành lập Trạm Y tế lưu động: Đến nay đã có 16 trạm y tế đã được thành lập và đi vào hoạt động với 202 giường bệnh và 193 nhân sự.

Ngoài ra, Ban Quản lý cùng Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành giám sát công tác phòng, chống dịch; tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo đề nghị của Sở Y tế…; tham gia đoàn công tác hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN.

4. Công tác quản lý môi trường:

  • Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường: Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 7 doanh nghiệp; kiểm tra việc thực hiện công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 2 doanh nghiệp; kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 1 doanh nghiệp.
  1. Công tác phối hợp: Sở Công Thương thẩm định điều kiện kinh doanh hóa chất của Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam (KCN – Việt Nam - Singapore).

- Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Họp thẩm định và hình thức lấy ý kiến) cho 9 dự án; phê duyệt 10 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận 10 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ngoài ra chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 2 doanh nghiệp.

5. Công tác quản lý lao động:

- Cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài:

+ Cấp mới: Cấp 867 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 5.951 giấy phép.

+ Cấp lại: Cấp lại 38 giấy phép lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp 424 giấy phép.

+ Gia hạn: Trong tháng không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gia hạn 875 giấy phép.

- Nội quy lao động: Tiếp nhận 15 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 2 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay là 309 nội quy lao động được doanh nghiệp đăng ký mới và đăng ký lại.

- Thỏa ước lao động tập thể: Trong tháng không phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 181 thỏa ước lao động tập thể.

- Trong tháng, xác nhận 1 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 9 trường hợp.

- Tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh cho 367 lượt doanh nghiệp với số lao động dự kiến tuyển dụng là 1.600 lao động.

- Tổng hợp danh sách chuyên gia cần hỗ trợ nhập cảnh trình UBND tỉnh chấp thuận cho 179 lượt doanh nghiệp với 582 chuyên gia.

- An toàn vệ sinh lao động và vệ sinh thực phẩm: Trong tháng, nhìn chung tình hình an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

- Về tình hình ngừng việc tập thể/đình công: Trong tháng không xảy ra các vụ ngừng việc tập thể.

6. Tình hình giải quyết khiếu nại:

Trong tháng tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, kết quả là hòa giải thành 10 trường hợp, hòa giải không thành 1 trường hợp và đang hòa giải 2 trường hợp.

7. Tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ trong KCN:

Trong tháng xảy ra 1 vụ cháy tại khu vực nhà kho nguyên liệu Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (KCN - Việt Nam-Singapore). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đôla Mỹ. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

8. Công tác cải cách hành chính:

- Công tác văn thư: Tiếp nhận 1.275 văn bản, trong đó: Trung ương 8, địa phương 481, doanh nghiệp 786. Phát hành 1.747 văn bản, trong đó: Công văn 341, báo cáo 11, tờ trình 2, quyết định 35, biên bản 13, thông báo 1.323, giấy phép xây dựng 7, phiếu chuyển văn bản 7, xác nhận môi trường 7 và kế hoạch 1. Ngoài ra, còn phát hành 179 văn bản khác: Thư mời họp 146, sao y bản chính 32, giấy giới thiệu 1.

- Tình hình thực hiện cơ chế "một cửa": Tiếp nhận 1.862 hồ sơ. Trong đó tiếp nhận qua mạng: 60 hồ sơ, qua bưu điện (1.251 hồ sơ). Kết quả: 270 hồ sơ đang xử lý, 1.553 hồ sơ xử lý xong, hũy: 39 hồ sơ.

- Trả kết quả qua bưu điện: Có 193 hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện
(bổ sung 41 hồ sơ).

9. Một số công tác khác trong tháng:

Dự: Họp trực tuyến Sơ kết mô hình Trạm Y tế lưu động; Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo Tâp đoàn NTT East (Nhật Bản); Họp tham mưu phê duyệt đề án "Thành lập Phòng khám đa khoa trong các khu công nghiệp"; Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo Tâp đoàn Tokyu (Nhật Bản); Tọa đàm trực tuyến giữa Ðoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với Lãnh đạo các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long; Họp Thường trực Tỉnh ủy; Họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh; Lễ Động Thổ Nhà Xưởng Xây Sẵn (Giai đoạn 1) của Công ty TNHH Công Nghiệp New Motion; Tiếp và làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Họp thống nhất hướng xử lý đối với các thửa đất do Công ty CP Việt Hương đang sử dụng thuộc phạm vi giải tỏa của dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13; Họp nghe báo cáo về công tác kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh; Tình hình thu, chi ngân sách; Giải quyết một số vướng mắc, khó khăn; Hội nghị ký kết trực tuyến giữa Tổng Công ty Becamex IDC và The Connected Places Catapult (CPC), Anh Quốc về hợp tác phát triển Thành phố thông minh, Vùng đổi mới sáng tạo và Khu Công nghiệp khoa học công nghệ Bình Dương; Họp triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Họp UBND tỉnh lần thứ 4; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Tiếp và làm việc với nhà đầu tư từ Châu Âu; Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện Quy trình công tác cán bộ; Họp nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Thành phố Thông minh và đề xuất các dự án – đề án trọng điểm của đơn vị trong giai đoạn 2021 – 2026; Dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 3 năm 2021; Hội thảo trực tuyến về xúc tiến đầu tư Hàn Quốc; Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; dự Lễ trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em hoàn cảnh khó khăn lần XX năm 2021; dự tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc và Tổng Lãnh sự Nhật Bản đến thăm và chào xã giao Lãnh đạo tỉnh; Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Dự Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 5.

Tổ chức họp mặt CBCC cơ quan nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và kỷ niệm 26 năm thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   359
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức