Môi trường

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 16
STTSố ký hiệuTrích yếuTải về
120/2013/TT-BCTQuy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
 
207/2013/TT-BCTQuy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
 
334/2012/TTLT-BCT-BTNMTHướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 
401/2012/TT-BTNMTQuy định về lập thẩm định phê duyệt và kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 
526/2011/TT-BTNMTQuy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường
 
629/2011/NĐ-CPQuy định về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường
 
728/2010/TT-BCTThông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
 
85041/QĐ-BCTQuyết định 5041/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
 
963/2008/NĐ-CPVề phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 
10134/2003/QĐ-BCTBan hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
 
Ảnh
Video
Audio