Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 05/12/2017, 17:00
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quan
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2017
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý

a. Tóm lượt quá trình hình thành

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, tiền thân là Ban Quản lý KCN Sông Bé được thành lập vào ngày 15/11/1995.

Từ ngày 01/01/1997, Sông Bé được tách ra làm 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước thì Ban Quản lý cũng được đổi tên thành Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, được sử dụng con dấu hình quốc huy và thực hiện chức năng quản lý trực tiếp các KCN trên địa bàn tỉnh, trừ KCN Việt Nam – Singapore và một số chức năng quản lý nhà nước theo ủy quyền quy định tại Điều 27 Quy chế KCN ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan dự toán cấp I thuộc Trung ương. Từ năm 2001 đến nay, theo Quyết định số 100/TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

b. Tóm lượt quá trình phát triển

Tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý ngày một đã hoàn thiện. Ban Quản lý đã đào tạo đội ngũ CBCC có trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

Tổ chức bộ máy: Từ khi thành lập với bộ khung là 3 cán bộ lãnh đạo và 25 biên chế được Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ cho phép). Năm 1996, Ban Quản lý bắt đầu tuyển dụng CBCC vào làm việc và bố trí vào các bộ phận như: Văn phòng, Phòng Quy hoạch và Kinh tế, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Đại diện. Phòng Đại diện tại KCN là mô hình đầu tư của cả nước áp dụng tại Bình Dương và sau đó được nhân rộng và hợp lý hóa bằng văn bản pháp luật của Chính phủ.

Sau khi có Thông tư số 151/TT-TCCP ngày 14/8/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn công tác tổ chức bộ máy và tiền lương của Ban Quản lý KCN cấp tỉnh, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đã dần hoàn thiện với 5 phòng nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp có thu là: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch – Đầu tư và Môi trường, Doanh nghiệp, Lao động, Đại diện và Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN.

Từ năm 2003 đến nay, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý có 10 phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Đại diện số 1, số 2, số 3, số 4 và đơn vị sự nghiệp Trường Trung cấp nghề KCN Bình Dương. Tổng số lao động hiện nay là 72 người, gồm 54 công chức, 28 viên chức.

Lượt người xem:  Views:   4046
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Giới thiệu