Giới thiệu
 
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý 
Sơ đồ tổ chức (05/12/2017 10:00:00)
 
Sơ đồ tổ chức 
Cơ cấu tổ chức (23/03/2016 12:00:00)
 
Cơ cấu tổ chức và biên chế:  
 
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương 
 
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
PostCategory
  
  
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quanTóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quan
Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển Ban Quản lý

a. Tóm lượt quá trình hình thành

           Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, tiền thân là Ban Quản lý KCN Sông Bé được thành lập vào ngày 15/11/1995.

Từ ngày 01/01/1997, Sông Bé được tách ra làm 02 tỉnh Bình Dương và Bình Phước thì Ban Quản lý cũng được đổi tên thành Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, được sử dụng con dấu hình quốc huy và thực hiện chức năng quản lý trực tiếp các KCN trên địa bàn tỉnh, trừ KCN Việt Nam – Singapore và một số chức năng quản lý nhà nước theo ủy quyền quy định tại Điều 27 Quy chế KCN ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan dự toán cấp I thuộc Trung ương. Từ năm 2001 đến nay, theo Quyết định số 100/TTg ngày 17/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

b. Tóm lượt quá trình phát triển

          Tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý ngày một đã hoàn thiện. Ban Quản lý đã đào tạo đội ngũ CBCC có trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

Tổ chức bộ máy: Từ khi thành lập với bộ khung là 3 cán bộ lãnh đạo và 25 biên chế được Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ cho phép). Năm 1996, Ban Quản lý bắt đầu tuyển dụng CBCC vào làm việc và bố trí vào các bộ phận như: Văn phòng, Phòng Quy hoạch và Kinh tế, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Đại diện. Phòng Đại diện tại KCN là mô hình đầu tư của cả nước áp dụng tại Bình Dương và sau đó được nhân rộng và hợp lý hóa bằng văn bản pháp luật của Chính phủ.

          Sau khi có Thông tư số 151/TT-TCCP ngày 14/8/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn công tác tổ chức bộ máy và tiền lương của Ban Quản lý KCN cấp tỉnh, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đã dần hoàn thiện với 5 phòng nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp có thu là: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch – Đầu tư và Môi trường, Doanh nghiệp, Lao động, Đại diện và Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN.

Từ năm 2003 đến nay, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý có 10 phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Đại diện số 1, số 2, số 3, số 4 và đơn vị sự nghiệp Trường Trung cấp nghề KCN Bình Dương. Tổng số lao động hiện nay là 72 người, gồm 54 công chức, 28 viên chức.

Ngày 22/5/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, thay thế Quyết định số 751/TTg ngày 15/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp Sông Bé và bãi bỏ Quyết định số 870/TTg ngày 18/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (trừ công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành); ủy quyền của các huyện thị về môi trường; các Biên bản ủy quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp Bình Dương của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, UBND các huyện, thị, thành phố với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Về cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Ban Quản lý gồm Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban; bộ máy giúp việc gồm 8 Phòng, cụ thể: Văn phòng, Phòng Quản lý: Quy hoạch và Xây dựng, Đầu tư, Môi trường, Lao động, Doanh nghiệp; các Phòng Đại diện số: 1,2.

Tổng số biên chế hiện có là 60/66 biên chế được giao (trong đó có 3 hợp đồng Nghị định 68).
         Hiện nay, Ban Quản lý được Tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.


12/5/2017 5:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtTóm lượt quá trình hình thành và phát triển cơ quan/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sơ đồ tổ chứcSơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
so do.jpg


12/5/2017 10:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtSơ đồ tổ chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức và biên chế:
Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban:
1. Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban​
NguyenTrungTin.jpg
Ông Nguyễn Trung Tín
Chức vụ: Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 31/3/1972
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Quê quán: Thị xã Tân uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3820095
Email: tinnt@binhduong.gov.vn
Phụ trách các phòng ban: Phòng Quản lý Đầu tư
-----------------------------------------------------------------------------------------------Trương Văn Phong.jpg
Ông Trương Văn Phong
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 18/8/1982
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
Quê quán: Tân uyên, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3848826
Email: phongtv@binhduong.gov.vn
Phụ trách các phòng ban: Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Đại diện số 1, Phòng Đại diện số 2 và
thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Theo dõi hoạt động các KCN thuộc địa bàn :
Dĩ An, Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một, Thị xã Tân uyên, Thành phố Bến Cát, Huyện Bắc Tân Uyên, Huyện Bàu Bàng

Khainb.BMP
Ông Nguyễn Bá Khải
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 12/2/1968
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Quê quán: Bình Dương
Điện thoại: 0274.3829398
Email: khainb@binhduong.gov.vn
Phụ trách các phòng ban: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng và
thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.


LTKChau.jpg
Bà Lê Thị Kim Châu
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 19/6/1977
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Quê quán: Bình Dương
Điện thoại: 0274.3820095
Email: chaultk@binhduong.gov.vn
Phụ trách các phòng ban: Văn Phòng
và
thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

- Văn phòng. 

         + Điện thoại: 0274 3827002

         + Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Đầu tư. 

         + Điện thoại: 02743848224

         + Email: dautu.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động:

         + Điện thoại: 0274.3848223, 0274.3827840

         +Email: doanhnghiep.bdiza@binhduong.gov.vn;  laodong.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Môi trường. 

         + Điện thoại: 02743820202

         + Email: moitruong.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Quy hoạch. 

         + Điện thoại: 0274 3820093

         + Email: qhxd.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Quản lý Xây dựng. 

         + Điện thoại: 0274 3820093

         + Email: qhxd.bdiza@binhduong.gov.vn

- Phòng Đại diện số 1. 

         + Điện thoại: 0274 3742034

         + Email: daidienso1@binhduong.gov.vn

         + Văn phòng:   - Lô D1, Đường số 8, KCN Việt Hương, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

                                  - Số 33, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh. Bình Dương. 

- Phòng Đại diện số 2. 

         + Điện thoại: 0274 3579099; 02743558407

         + Email: daidienso2@binhduong.gov.vn​

          + Văn phòng: - Đường D2, Lô 4-5, Trung tâm Thương mại KCN Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

                                 - Lầu 1, Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên; tỉnh Bình Dương;

                                 - Đường số 4A, KCN Quốc tế Protrade, Xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó. Các chức vụ này do Trưởng Ban Quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Biên chế

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Quản lý được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt
3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtCơ cấu tổ chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lýGiới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lý
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND: 08-2023-_QD.signed.pdf
3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtVị trí chức năng
Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lýNhiệm vụ và quyền hạn Ban Quản lý
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND: 08-2023-_QD.signed.pdf

3/23/2016 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiếtNhiệm vụ và Quyền hạn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ảnh
Video
Audio