Đảng Và Đoàn Thể
 
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Giới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lýĐoàn thanh niên; Công đoàn; Đảng ủyGiới Thiệu Vị trí - Chức năng Ban Quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh
11/13/2015 12:00 PMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio