Tin Tức
Thứ 3, Ngày 12/07/2011, 08:32
Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/07/2011
(BDIZA) - Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành Kế hoạch số03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của BộChính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh từ nay đến năm 2015.

Nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là: Tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Ðiều lệ và các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Ðảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa  phương, cơ quan, đơn vị, v.v.

Gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Về nội dung các hoạt động triển khai Chỉ thị 03- CT/T.Ư của Bộ Chính trị, kế hoạch nêu rõ, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ðưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết sáu tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn,...

 

Lượt người xem:  Views:   2124
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức