Tin Tức
Thứ 6, Ngày 08/03/2024, 09:00
Kế hoạch số 6898/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà nước năm 2024.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/03/2024
(BDIZA) - Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 6898/KH-UBND về Cải cách hành chính nhà nước năm 2024. Kế hoạch triển khai đồng bộ 07 nhóm nhiệm vụ về CCHC về các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác CCHC tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Tối thiểu 30%/tổng số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra công tác CCHC năm 2024. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch riêng (hoặc lồng ghép) và thực hiện kiểm tra công tác CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT Index), Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ Chỉ số 766) năm 2023 tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2022.

2. Cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính: Cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chí 03 không (không nhận hồ sơ bản giấy, phòng họp không giấy, thanh toán không dùng tiền mặt). 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và có biểu mẫu điện tử (eform)…

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của tỉnh.

5. Cải cách chế độ công vụ: Đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đạt trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm; cơ bản hoàn thành việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm đối với viên chức. Công tác bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn.

6. Cải cách tài chính công: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra.

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- 80% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với 65% dịch vụ công trực tuyến cung cấp toàn trình. 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đủ điều kiện được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 100% kết quả giải quyết TTHC được ký số và trả cho người dân trên môi trường số. 100% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ được thiết kế eform có điền thông tin, tương tác với người dùng… Khai thác vận hành Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh và Trung tâm điều hành tại một số địa phương cấp huyện. 100% cơ quan nhà nước có phản ánh gửi đến tham gia xử lý các vấn đề người dân phản ánh qua Hệ thống 1022 đúng thời gian quy định, 85% xử lý đúng hẹn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh.

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện đồng thời tăng cường kiểm tra, báo cáo theo thời gian theo quy định.


Phan Thị Thanh Thủy
Lượt người xem:  Views:   163
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức