Tin Tức
Thứ 5, Ngày 17/03/2022, 08:00
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2022 của các Khu công nghiệp Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2022
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong quý I năm 2022 đạt được kết quả như sau:

1.   Công tác quản lý quy hoạch xây dựng:
1.1 Công tác quản lý quy hoạch:
Ngày 28/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III.

1.2 Công tác quản lý xây dựng:

- Cấp giấy phép xây dựng: Cấp phép 29 công trình (giảm 13 công trình), với tổng diện tích sàn xây dựng 278.943,15 m2 và tổng vốn xây dựng 1.496,39 tỷ đồng, bằng 71,22% diện tích sàn xây dựng và 130,87% về tổng vốn đầu tư xây dựng so với cùng kỳ năm 2021.

- Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng: Kiểm tra công tác nghiệm thu cho 16 công trình (giảm 25 công trình), với diện tích xây dựng 190.182,36 m2 (giảm 288.205,56 m2 so với cùng kỳ năm 2021), tổng giá trị hợp đồng xây dựng là 1.200 tỷ đồng, bằng 39,75% so với cùng kỳ và đạt 26,67% kế hoạch năm 2022 (4.500 tỷ đồng).

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng: Đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 13 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 211.147 m2 và tổng dự toán xây dựng 864,31 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp: Lũy kế vốn thực hiện đến nay là 18.794,71 tỷ đồng, đạt 70,65% tổng số vốn được duyệt.

- Kiểm tra công trình xây dựng không phép: Lũy kế từ đầu năm tới nay đã lập hồ sơ chuyển Thanh tra Sở xây dựng xử lý vi phạm 7 công trình.

1.3 Cho thuê đất: Các KCN đã cho thuê đất 125,28 ha đất công nghiệp. Lũy kế đến nay các khu công nghiệp đã cho thuê 6.836,43 ha đất công nghiệp, tăng 597,7% so với cùng kỳ và đạt 83,52% so với kế hoạch năm 2022 (150 ha);  tỷ lệ lấp đầy là 89,98%.

2.   Tình hình thu hút dự án đầu tư vào các KCN:
2.1 Thu hút đầu tư trong nước: Trong tháng, các KCN thu hút 5.486,50 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút được 8.404,50 tỷ đồng, tăng 471% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 764% kế hoạch năm 2022. Trong đó, cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8.404,50 tỷ đồng, tăng gấp 125% về số dự án, tăng 2.431% về số vốn so với cùng kỳ, không phát sinh điều chỉnh tăng vốn.
2.2 Thu hút đầu tư nước ngoài: Trong tháng, các KCN thu hút được 88.006.614 đôla Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hút được 301.537.633 đôla Mỹ, giảm 8,51% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 25,13% kế hoạch năm 2022. Trong đó cấp mới 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 132.600.611 đôla Mỹ, giảm 5,88% về số dự án và giảm 54,35% về số vốn so với cùng kỳ; 32 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 168.937.022 đôla Mỹ, tăng 77,78% về số dự án và tăng 332% về vốn so với cùng kỳ.
2.3 Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế: Thông báo chấp thuận góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế cho 13 doanh nghiệp với tổng vốn là 40.393.348 đôla Mỹ.
2.4 Tình hình điều chỉnh dự án đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp: Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư cho Dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III với nội dung điều chỉnh địa điểm, tiến độ thực hiện dự án; Dự án Khu công nghiệp Phú Tân với nội dung điều chỉnh giảm diện tích, tiến độ, vốn đầu tư; hồ sơ điều chỉnh Dự án Khu công nghiệp Cây Trường chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Rạch Bắp đang trình UBND tỉnh xem xét gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2.5 Chấm dứt hoạt động dự án: Có 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 58.250.000 đôla Mỹ.
        Như vậy, đến nay các KCN Bình Dương có 3.014 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.342 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 26 tỷ đôla Mỹ và 672 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 86.810,17 tỷ đồng.

3.   Công tác quản lý doanh nghiệp:

3.1 Công tác quản lý doanh nghiệp:

- Giấy phép VPĐD: Trong kỳ không phát sinh. 

- Tình hình triển khai dự án đầu tư: Có 2.432 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN.

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư: Ước vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp đạt 805 triệu đôla Mỹ, tăng 9,15% so với cùng kỳ và đạt 57,52% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 713 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 88%) tăng 9,04% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 92 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 12%), tăng 9,97% so với cùng kỳ.

3.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN:

Ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 của các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt được như sau:

- Doanh thu: 8.326 triệu đôla Mỹ, tăng 12,45% so với cùng kỳ và đạt 23,79% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.176 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 86%), tăng 12,8% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 1.150 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 14%), tăng 10,31% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu: 4.848 triệu đôla Mỹ, tăng 12,73% so với cùng kỳ và đạt 19,40% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.642 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 95%), tăng 12,91% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 206 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 5%), tăng 8,90% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu: 4.787 triệu đôla Mỹ, tăng 8,74% so với cùng kỳ và đạt 23,94% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.376 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 91%), tăng 8,94% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 411 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 9%), tăng 6,67% so với cùng kỳ.

- Thuế và các khoản nộp ngân sách: 118 triệu đôla Mỹ, tăng 8,94% so với cùng kỳ và đạt 22,41% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 103 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 9,48% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 15,43 triệu đôla Mỹ (chiếm tỷ lệ 13%), tăng 5,46% so với cùng kỳ.

4.   Công tác quản lý Môi trường:

4.1 Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường: Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 26 lượt tại các doanh nghiệp trong các KCN, bao gồm: Kiểm tra 10 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra 11 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 3 doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường làm căn cứ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 1 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; kiểm tra 1 doanh nghiệp về công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

- Công tác phối hợp:

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc vận hành các công trình xử lý chất thải tại 1 doanh nghiệp; họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường (1 dự án); lấy ý kiến thẩm định 1 dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Phối hợp Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến công tác quản lý, xử lý tro, xỉ; tham gia Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (02 doanh nghiệp); tham gia Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lập và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh kiểm tra và xử phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường 7 doanh nghiệp.

4.2 Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường:

- Tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 4 dự án (giảm 12 dự án so cùng kỳ); phê duyệt 5 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (giảm 15 dự án so cùng kỳ); xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 10 dự án (giảm 22 dự án so cùng kỳ); xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành dự án cho 1 dự án (giảm 7 dự án so cùng kỳ).

Ngoài ra, do Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp Giấy phép môi trường.

5.   Công tác quản lý lao động:
5.1 Tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp:
- Lao động trong nước: Tổng số lao động đang làm việc trong các KCN Bình Dương đến nay là 488.824 người, tăng 6.552 người so với cuối năm 2021 (tăng 4.722 lao động so với cùng kỳ Quý I năm 2021). Nguyên nhân số lượng lao động tăng cao so với hàng năm do người lao động quy trở lại làm việc sau khi về quê sau dịch, ngoài ra người lao động ở địa phương không tìm được việc làm do ảnh hưởng bởi dịch cũng đã tìm đến các Doanh nghiệp trong KCN tại Bình Dương để làm việc. Trong 488.824 lao động đang làm việc có 84,46% (412.898 lao động) làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 15,54% (75.926 lao động) làm việc trong các doanh nghiệp trong nước.
- Công tác cấp giấy phép lao động nước ngoài: Tổng số lao động người nước ngoài làm việc tại Bình Dương là 13.697 người, giảm 1.814 người so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lao động không thuộc diện cấp giấy phép là 444 người. Trong 3 tháng đầu năm 2022, cấp mới 1.321 giấy phép lao động, tăng 252% so với cùng kỳ năm 2021. Số giấy phép được cấp mới tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2021 do theo hướng dẫn của Bộ Lao động TB-XH khi thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì tất cả các trường hợp giấy phép lao động được cấp lần đầu/ cấp lại theo quy định của Nghị định 11/NĐ-CP khi hết hạn phải thực hiện cấp (mới), chỉ gia hạn những giấy phép lao động được cấp mới theo Nghị định này. Như vậy, cho đến nay Ban Quản lý đã cấp 13.120 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, chiếm 98,9% trên tổng số lao động thuộc diện phải cấp giấy phép lao động. Ngoài ra, trong Quý I, Ban Quản lý đã cấp lại 62 giấy phép lao động.
Trong Quý I, Ban Quản lý đã tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh và ban hành thông báo chấp thuận cho 734 lượt doanh nghiệp với số lao động người nước ngoài doanh nghiệp dự kiến sử dụng là 3.539 người. Ngoài ra, Ban Quản lý đã thông báo hỗ trợ nhập cảnh cho hỗ trợ 1.318 lượt doanh nghiệp, với số lượng 3.340 lao động người nước ngoài và người thân.
5.2 Tình hình thực hiện Bộ luật Lao động:

Tính đến nay, có 473.648 lao động được ký hợp đồng lao động, đạt tỷ lệ 96,9% tổng số lao động làm việc trong KCN. Trong quý I năm 2022, có 84 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nội quy lao động là 1.756 doanh nghiệp.

Về thu nhập của người lao động: Thu nhập bình quân của một lao động trực tiếp sản xuất 7.250.000 đồng/tháng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021.

5.3 Tình hình tranh chấp, giải quyết khiếu nại về lao động:

- Tình hình tranh chấp lao động: Trong Quý I, đã xảy ra 15 vụ ngừng việc và đình lãn công (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân chủ yếu là do hai năm vừa qua Chính phủ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, dẫn đến các doanh nghiệp không điều chỉnh nâng lương cơ bản cho người lao động, thu nhập người lao động giảm trong khi vật giá tăng cao nên người lao động đề nghị tăng lương cơ bản; do các doanh nghiệp thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật lao động về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào đêm, giải quyết phép năm, chế độ nâng lương và người lao động yêu cầu tiền thưởng dịp Tết nguyên đán, cải thiện chất lượng bữa ăn; do người lao động chưa nhận được mức hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và mức hỗ trợ của Liên đoàn Lao động cho người lao động bị mắc Covid-19.... Ban Quản lý đã kịp thời đến làm việc, ổn định tình hình an ninh trật tự, giải thích với Ban Giám đốc Công ty và người lao động để đưa ra phương án cụ thể và người lao động quay lại làm việc bình thường.

- Giải quyết khiếu nại về lao động: Tiếp nhận, giải quyết 12 đơn thư khiếu nại (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân của các vụ khiếu nại chủ yếu liên quan đến tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động. Kết quả, Ban Quản lý đã hòa giải thành 7 trường hợp và đề nghị chuyển tòa án 5 trường hợp.

5.4 An toàn vệ sinh lao động:

        Các doanh nghiệp quan tâm đến việc tổ chức tập huấn an toàn lao động, triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động - phòng chống cháy nổ. Hầu hết các doanh nghiệp đều lập cơ sở y tế tại đơn vị mình và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong Quý I/2022, tại các KCN Bình Dương không xảy ra vụ tai nạn lao động nào, giảm 4 vụ so với cùng kỳ.

5.5 An toàn vệ sinh thực phẩm:

        Các doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cung cấp nước uống sạch, bố trí hệ thống vệ sinh đầy đủ, xây dựng nhà ăn tập thể, tích cực thực hiện công tác An toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trong việc chế biến, sử dụng thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tham gia tốt lễ phát động tháng an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quý I/2022, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

6.   Tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ trong KCN
6.1 Tình hình an ninh trật tự:
Ngoài các vụ đình công đã được giải quyết ổn thỏa, không để xảy ra điểm nóng. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự tại các KCN tương đối ổn định, Ban Quản lý cùng Chủ đầu tư KCN, lực lượng Công an và các cơ quan của địa phương có sự phối hợp tốt trong việc gìn giữ ANTT, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong KCN, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
6.2 Tình hình an toàn phòng chống cháy nổ:
       Đã xảy ra 1 vụ cháy (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Vụ cháy xảy ra tại Khu nhà xưởng cho thuê KCN Nam Tân Uyên, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nhưng làm thiệt hại về tài sản của 2 Công ty (Công ty TNHH Ling Xiang Sill Ribbon, thiệt hại 30 tỷ đồng và Công ty TNHH PMA Industry VN, thiệt hại 15 tỷ đồng).
7. Công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Thống kê nhu cầu tiêm vắcxin của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh có kế hoạch tiêm vắcxin cho người lao động.

Phát hành công văn số 4555/BQL-LĐ ngày 31/12/2021 đề nghị các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tổng hợp và đề nghị phối hợp tổ chức với CDC tỉnh và các TTYT địa phương.
- Phát hành công văn 488/BQL-LĐ ngày 22/02/2022 đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đăng ký tiêm vắcxin Covid -19, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ban Quản lý luôn quan tâm đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhằnm nắm bắt kịp thời công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp và các khu công nghiệp.

 8. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý văn bản:

- Công tác văn thư: Tiếp nhận 2.309 văn bản đến các loại (tăng 836 văn bản); Trong đó: Trung ương 1, địa phương 591, doanh nghiệp 1.717. Phát hành 888 văn bản (giảm 263 văn bản). Ngoài ra, còn phát hành 97 văn bản khác: Thư mời họp 65, sao y bản chính 31, giấy giới thiệu 1.
- Tình hình thực hiện cơ chế "một cửa": Tiếp nhận 2.522 hồ sơ (giảm 390 văn bản). Trong đó tiếp nhận qua mạng: 550 hồ sơ. Kết quả: 259 hồ sơ đang xử lý, 2.233 hồ sơ xử lý xong, hũy: 30 hồ sơ.

- Trả kết quả qua bưu điện: Có 99 hồ sơ (tăng 59 hồ sơ) trả kết quả qua đường bưu điện (trong đó trả bổ sung: 14 hồ sơ).

* Đánh giá chung:

Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Trong Quý I, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được phục hồi, có trên 200 doanh nghiệp đăng ký tăng công suất, tăng thêm giờ làm từ 200 - 300 giờ/năm; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt kết quả cao, thu hút được 8.404,5 tỷ đồng, đạt 764% so với kế hoạch năm 2022; thu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt kết quả tốt, thu hút 301.537.633 đôla Mỹ, đạt 25,13% so với kế hoạch năm 2022.

100% doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sau Tết, các doanh nghiệp đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh bùng phát, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động, vì người lao động về quê không quay trở lại làm việc; chủ doanh nghiệp, lao động là nhà quản lý chưa được nhập cảnh qua Việt Nam để điều hành; tình hình tranh chấp lao động, đình công vẫn còn xảy ra. Giá nhiên liệu vật tư tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và do xung đột giữa Nga và Ucraina làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   2395
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức