Tin Tức
Thứ 5, Ngày 27/06/2024, 10:00
Bình Dương: Lấy ý kiến quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/06/2024
(BDIZA) - UBND tỉnh Bình Dương lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, nhóm cá nhân, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh (ĐKKD) bao gồm: GCN đăng ký hộ kinh doanh, GCN đăng ký hợp tác xã (HTX), GCN đăng ký liên hiệp HTX (bao gồm cả GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX) phải nộp lệ phí ĐKKD; các tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin về ĐKKD phải nộp lệ phí cung cấp thông tin về ĐKKD.

Cụ thể, mức thu lệ phí 01 lần cấp mới GCN ĐKKD đối với HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX là 100.000  đồng; Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX: 200.000 đồng; hộ kinh doanh: 100.000 đồng.

Mức thu lệ phí 01 lần chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với: HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX là 30.000 đồng; Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX: 30.000 đồng; hộ kinh doanh: 100.000 đồng.

Mức thu lệ phí cấp 01 bản sao GCN ĐKKD, GCN thay đổi ĐKKD hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD là 3.000 đồng.

Mức thu lệ phí 01 lần cấp lại GCN ĐKKD đối với HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX là 30.000 đồng; Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX: 30.000 đồng; hộ kinh doanh: 100.000 đồng.

Mức thu lệ phí 01 lần cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng.

Mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng bằng 50% mức thu quy định tại Điều 3 Nghị quyết.

Các cơ quan thu lệ phí thu phải nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào Ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian qua việc thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương được áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương cũng đã hết hiệu lực thi hành do các quy định pháp luật đã thay đổi. Do đó việc xây dựng Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương là thật sự cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật.
So với quy định hiện hành, mức thu theo đề xuất có tăng, giảm ở một số nội dung để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015, Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết tại: https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Chi-tiet-Van-ban-Du-thao.aspx?ItemID=569&InitialTabId=Ribbon.Read


(V) Nguồn: website tỉnh

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức