Tin Tức
Thứ 6, Ngày 21/01/2022, 09:00
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2022
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022 đạt được kết quả như sau:
​1. Công tác quy hoạch và xây dựng:
- Cấp giấy phép xây dựng: Cấp 14 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 122.005,43 m2 và tổng vốn xây dựng 499,6 tỷ đồng. 
- Công tác quản lý chất lượng công trình: Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho 5 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 29.132,66 m2 với giá trị hợp đồng xây dựng là 125,99 tỷ đồng.
- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:
+ Đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 2 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 15.231,61 m2 và tổng dự toán xây dựng 103,5 tỷ đồng.
+ Kiểm tra công trình xây dựng không phép 2 công trình và đã lập hồ sơ chuyển Thanh tra xây dựng xử lý vi phạm 2 công trình. 
- Cho thuê đất: Trong tháng các KCN đã cho thuê 11,69 ha đất công nghiệp.
2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN:
2.1. Đầu tư trong nước: Các KCN đã thu hút được 108 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới 4 dự án với tổng vốn đầu tư 108 tỷ đồng.
2.2. Đầu tư nước ngoài: Các KCN đã thu hút được 118.899.174 đôla Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, cấp mới 5 dự án với tổng vốn đầu tư 59.300.000 đôla Mỹ; điều chỉnh tăng vốn 19 dự án với tổng vốn tăng thêm 59.599.174 đôla Mỹ.
Trong tháng có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 42.550.000 đôla Mỹ.
Như vậy, đến nay các KCN có 3.000 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.333 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,89 tỷ  đôla Mỹ và 667 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 78.513 tỷ đồng.
3. Công tác quản lý doanh nghiệp:
- Công tác quản lý xuất nhập khẩu: Trong tháng, không phát sinh.  
- Giấy phép VPĐD: Trong tháng, không phát sinh.  
Nắm tình hình thực hiện các chủ trương chính sách, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trước trong và sau Tết. 
4. Công tác quản lý môi trường:
- Trong tháng, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 37 doanh nghiệp, trong đó kiểm tra 12 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra 15 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 3 doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường làm căn cứ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra 2 doanh nghiệp về việc thực hiện công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; kiểm tra 5 doanh nghiệp về các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 
- Công tác phối hợp: 
+ Phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vận hành các công trình xử lý chất thải 1 doanh nghiệp; dự họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1 doanh nghiệp; góp ý kiến thẩm định 1 dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường.
+ Phối hợp Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến công tác quản lý, xử lý tro, xỉ; xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 2 doanh nghiệp; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường phục vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1 doanh nghiệp.
Lập và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh kiểm tra 5 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường.
- Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 2 dự án; phê duyệt 11 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận 22 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án cho 4 doanh nghiệp; chấp thuận đủ điều kiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 1 doanh nghiệp.
5. Công tác quản lý lao động:
- Cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài:
+ Cấp mới: Cấp 602 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp.
+ Cấp lại: Cấp lại 25 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp.
- Nội quy lao động: Tiếp nhận 38 hồ sơ và ra thông báo chỉnh sửa, bổ sung 7 hồ sơ.
- Tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh cho 235 lượt doanh nghiệp với số lao động dự kiến tuyển dụng là 1.109 lao động.
- Tổng hợp danh sách chuyên gia cần hỗ trợ nhập cảnh trình UBND tỉnh chấp thuận cho 513 lượt doanh nghiệp với 1.599 chuyên gia. 
- Tình hình lương, thưởng Tết: Ban Quản lý đã tổ chức đi nắm tình hình doanh nghiệp, đến nay có 365 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết. Theo báo cáo, dự kiến mức thưởng Tết cao nhất 500 triệu đồng, mức thưởng bình quân 9.000.000 đồng, mức thưởng thấp nhất 4.729.000 đồng.
- An toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh lao động: Tình hình vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo . 
- Về tình hình ngừng việc tập thể/đình công: Trong tháng xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể. 
+ Vụ thứ nhất: Xảy ra tại Công ty TNHH Yuan Lin VN (KCN Rạch Bắp) với 200 công nhân. Nguyên nhân người lao động yêu cầu công ty ra thông báo về việc thưởng tháng 13. 
+ Vụ thứ hai: Công ty TNHH Sun Duck (KCN Sóng Thần 2) với 100 công nhân. Nguyên nhân Công ty giảm 50% tiền thưởng so với năm trước. 
+ Vụ thứ ba: Xảy ra tại Công ty TNHH Chang Shuen (KCN Tân Đông Hiệp B). Nguyên nhân do người lao động chưa nhận được mức hỗ trợ  3.710.000 đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và mức hỗ trợ 3.000.000 đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh cho một số trường hợp F0 cách ly tại nhà hiện vẫn chưa nhận được do không có giấy xét nghiệm RT-PCR.
+ Vụ thứ tư: Xảy ra tại Công ty TNHH Meraki FW (KCN Đồng An). Nguyên nhân do người lao động chưa nhận được mức hỗ trợ  3.710.000 đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, mức hỗ trợ 3.000.000 đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh cho một số trường hợp F0 và mức thưởng tết chưa thỏa đáng do Công ty thưởng khích lệ và chia làm 2 đợt chi trả, (50% trước khi nghỉ Tết và 50% sau khi nghỉ Tết).
Khi nhận được tin, các Phòng Đại diện phối hợp Công đoàn các KCN, Phòng An ninh kinh tế, Đồn Công An KCN đã có mặt kịp thời cùng với Ban giám đốc công ty ổn định tình hình, đối thoại trực tiếp với người lao động và giải thích cho người lao động được rõ quyền của Công ty và người lao động. 
6. Tình hình giải quyết khiếu nại: 
Trong tháng tiếp nhận 7 đơn khiếu nại, kết quả hòa giải thành 5 trường hợp và hòa giải không thành 2 trường hợp. 
7. Tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ trong KCN:
- Tình hình an ninh trật tự: Trong tháng tình hình an ninh trật tự trong KCN ổn định.
- Tình hình phòng chống cháy, nổ: Trong tháng không phát sinh
8. Công tác cải cách hành chính:
- Công tác văn thư: Tiếp nhận 588 văn bản, trong đó: Trung ương 1, Địa phương 168, Doanh nghiệp 419. Phát hành 227 văn bản, trong đó: công văn 174, báo cáo 4, quyết định 4, tờ trình 1, biên bản 18, thông báo 15, giấy phép xây dựng 5 và xác nhận môi trường 6. Ngoài ra, còn phát hành 29 văn bản khác: thư mời họp 25, sao y bản chính 4.
- Công tác tiếp nhận hồ sơ một cửa: Tiếp nhận 729 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua mạng 130 hồ sơ. Kết quả: 191 hồ sơ đang xử lý , 538 hồ sơ xử lý xong, 11 hồ sơ hũy.  
- Trả kết quả qua bưu điện: Có 23 hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện (Trong đó bổ sung 2 hồ sơ).
9. Một số công tác khác trong tháng:
Dự: họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 (2 cấp: tỉnh – huyện) theo hình thức trực tuyến; Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác phát triển thành phố mới Bình Dương giữa Tổng Công ty Becamex và Tập đoàn Capitaland, Singapore; Hội nghị đối ngoại trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến xúc tiến Ðầu tư Hàn Quốc; Lễ trao Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021; Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 do Bộ Công Thương tổ chức; Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Nhật Bản; dự và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; dự và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; dự buổi Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước trong năm 2021; họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng cơ sở dữ liệu các đơn vị; Hội nghị trực tuyến “Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển KCN, KKT trong thời gian tới” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng chuẩn bị nội dung và cùng dự; dự tiếp và làm việc trực tuyến với Lãnh đạo Tập đoàn Warburg Pincus, Hoa Kỳ; Hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số”; lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh với chủ đề “Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, phục hồi kinh tế” do Bộ Y tế tổ chức; kỳ họp Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ 11; Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; tham dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 6 (Thường kỳ tháng 12/2021); Lễ kỷ niệm Bình Dương 25 năm phát triển (01/01/1997 – 01/01/2022) và chào mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022; Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; Lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc; dự họp thống nhất các nội dung ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ; dự và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình truyền hình trực tiếp “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần XV năm 2022”.
Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các Khu công nghiệp năm 2021 
và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; hoàn tất hồ sơ kiểm điểm, xếp loại CBCC; bình xét thi đua, khen thưởng, nâng lương trước thời hạn năm 2021.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
Lượt người xem:  Views:   1686
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức