Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành văn bản kế hoạch số 09/KH-BQL về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 
 
(BDIZA) - Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore. 
 
(BDIZA) - Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Toà nhà Trung tâm hành chính ban hành văn bản số 434/BQLTN-BV về việc hướng dẫn cấp thẻ khách vào ra Tòa nhà và kiểm doát an ninh tại khu vực Lễ tân. Cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản kế hoạch số 10/KH-BQL về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.  
 
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành văn bản số 2399/BQL-DN về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV. Nội dung như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 18/6/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành văn bản số 2315/BQL-DN về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Nội dung như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 05 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2471/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thi công công trình trong mùa mưa, lũ năm 2018. Nội dung cụ thể: 
 
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, 
 
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2300/BQL-VP về việc tuyên truyền vận động người lao động ổn định tư tưởng; tập trung lao động sản xuất 
 
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC  và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệpNewTin tức sự kiệnTinKế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC  và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp/HinhCMS/2018-07/16072018_Key_16072018140302.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành văn bản kế hoạch số 09/KH-BQL về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC  và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
7/16/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngNewTin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2018-07/thongbao_Key_16072018134814.jpg
(BDIZA) - Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore.
7/16/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn cấp thẻ khách vào ra Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh và kiểm soát an ninh tại khu vực Lễ tânThông báoTinHướng dẫn cấp thẻ khách vào ra Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh và kiểm soát an ninh tại khu vực Lễ tân/HinhCMS/2018-07/thongbao_Key_12072018085028.jpg
(BDIZA) - Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Toà nhà Trung tâm hành chính ban hành văn bản số 434/BQLTN-BV về việc hướng dẫn cấp thẻ khách vào ra Tòa nhà và kiểm doát an ninh tại khu vực Lễ tân. Cụ thể như sau:
7/12/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinKế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018/HinhCMS/2018-06/GDPL_Key_27062018150852.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản kế hoạch số 10/KH-BQL về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.
6/27/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVVThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV/HinhCMS/2018-06/thongbao_Key_26062018090126.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành văn bản số 2399/BQL-DN về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV. Nội dung như sau:
6/26/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp/HinhCMS/2018-06/bctc_Key_19062018135317.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/6/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành văn bản số 2315/BQL-DN về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Nội dung như sau:
6/19/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thi công công trình trong mùa mưa, lũ năm 2018Thông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thi công công trình trong mùa mưa, lũ năm 2018/HinhCMS/2018-06/KCN_Key_19062018094100.jpg
(BDIZA) - Ngày 05 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2471/UBND-KTN  về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thi công công trình trong mùa mưa, lũ năm 2018. Nội dung cụ thể:
6/19/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinNghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./HinhCMS/2018-06/motcua_Key_18062018092941.JPG
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó,
6/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tuyên truyền vận động người lao động ổn định tư tưởng; tập trung lao động sản xuấtThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc tuyên truyền vận động người lao động ổn định tư tưởng; tập trung lao động sản xuất/HinhCMS/2018-06/tuyentruyen1_Key_14062018155027.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2300/BQL-VP về việc tuyên truyền vận động người lao động ổn định tư tưởng; tập trung lao động sản xuất
6/14/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin tức sự kiệnTinCải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2018-06/congnhanmay_Key_21012016012107_Key_15112017093252_Key_14062018075017.jpg
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
6/14/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 03/02/2016 của Chính phủTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinThông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 03/02/2016 của Chính phủ/HinhCMS/2018-06/vbpq1_Key_07062018081817.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:
6/7/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTin Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam/HinhCMS/2018-06/vbpq1_Key_07062018082929.jpg
(BDIZA) - Ngày 16/6/2014, Quốc hội ban hành Luật số 47/2014/QH13 nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Cụ thể:
6/7/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam/HinhCMS/2018-06/vbpq1_Key_07062018080302.jpg
(BDIZA) - Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:
6/7/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinQuyết định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2018-06/thongbao_Key_06062018151308.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể:
6/6/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc Kiểm tra, rà soát chất lượng, thực hiện công tác bảo trì các công trình tháp truyền thông và đảm bảo an toàn CTXD trong mùa mưa bão 2018Tin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo về việc Kiểm tra, rà soát chất lượng, thực hiện công tác bảo trì các công trình tháp truyền thông và đảm bảo an toàn CTXD trong mùa mưa bão 2018/HinhCMS/2018-06/CTXD_Key_06062018141101.jpg
(BDIZA) - Ngày 01/6/2018, Sở Xây dựng tỉnh ban hành văn bản số 1756/SXD-QLXD về việc kiểm tra, rà soát chất lượng, thực hiện công tác bảo trì các công trình tháp truyền thông và đảm bảo an toàn CTXD trong mùa mưa bão 2018. Theo đó,
6/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam/HinhCMS/2018-06/BLLD_Key_05062018090506.jpg
(BDIZA) - Ngày 31/5/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2136/BQL-LĐ về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nội dung như sau:
6/5/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện kế hoạch trồng cây xanh trong khu công nghiệp năm 2018 Tin tức sự kiện; Thông báoTinThực hiện kế hoạch trồng cây xanh trong khu công nghiệp năm 2018 /HinhCMS/2018-06/Cayxanh_Key_05062018084256.jpg
(BDIZA) - Ngày 04/6/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2164/BQL-QH về việc cung cấp hồ sơ thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2018. Cụ thể như sau:
6/5/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháyTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy/HinhCMS/2018-06/thongbao_Key_04062018092727.jpg
(BDIZA) - Ngày 10 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch số 1926/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, nội dung cụ thể:
6/4/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tham gia giải bóng đá thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC 2018Tin tức sự kiện; Thông báoTinTham gia giải bóng đá thành phố mới Bình Dương cúp Becamex IDC 2018/HinhCMS/2018-06/bongda_Key_04062018090221.jpg
(BDIZA) - Ngày 26 tháng 04 năm 2018, Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 20/LĐBĐ vể việc hỗ trợ thông tin và đề nghị các Doanh nghiệp tạo điều kiện tham dự giải bóng đá Thành phố Mới Bình Dương năm 2018. Nội dung như sau:
6/4/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/10/2017 đến 20/11/2017Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/10/2017 đến 20/11/2017/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018150207.jpg
(BDIZA) - Trong thời gian từ ngày từ 15/10/2017 đến 20/11/2017. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 20 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 213.197,68m2 và tổng vốn xây dựng: 933,29 tỷ đồng.
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 20/11/2017 đến 15/12/2017Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 20/11/2017 đến 15/12/2017/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018151018.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 20/11/2017 đến 15/12/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 22 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 103.530,61m2 và tổng vốn xây dựng: 278,39 tỷ đồng.
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/12/2017 đến 29/01/2018Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/12/2017 đến 29/01/2018/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018151250.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 15/12/2017 đến 29/01/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 22 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 293.700,68m2 và tổng vốn xây dựng: 2.023,99 tỷ đồng.
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 29/01/2017 đến 15/03/2017Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 29/01/2017 đến 15/03/2017/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018151832.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 29/01/2017 đến 15/03/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 16 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 69.333,92m2 và tổng vốn xây dựng: 101,14 tỷ đồng.
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/03/2018 đến 30/03/2018Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/03/2018 đến 30/03/2018/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018152317.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 15/03/2018 đến 30/03/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 10 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 110.437,09m2 và tổng vốn xây dựng: 337,02 tỷ đồng.
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐTTin tức sự kiệnTinTriển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT/HinhCMS/2018-05/motcua_Key_28052018154710.JPG
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 303/TB-ĐKKD về việc triển khai thực hiện xử lý liên thông hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.
5/28/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 14/08/2017 đến 15/09/2017Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 14/08/2017 đến 15/09/2017/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018144914.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 14/08/2017 đến 15/09/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 18 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 258.034,97m2 và tổng vốn xây dựng: 825,2 tỷ đồng.
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/09/2017 đến 15/10/2017Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày từ 15/09/2017 đến 15/10/2017/HinhCMS/2018-05/Capgpxd_Key_28052018145638.jpg
(BDIZA) – Trong thời gian từ 15/09/2017 đến 15/10/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 13 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 65.208,28m2 và tổng vốn xây dựng: 103,51 tỷ đồng.
5/28/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Chương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt NamTin tức sự kiện; Thông báoTinChương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam/HinhCMS/2018-05/tuvancaitien_Key_28052018135826.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 2092/BQL-DN về việc mời tham gia "Chương trình tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam". Nội dung như sau:
5/28/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoảnThông báoTinThông báo về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoản/HinhCMS/2018-05/thongbao_Key_08052018154754.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành thông báo số 179/TB-BQL về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoản. Ban Quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp thực hiện đóng phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
5/8/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệpThông báo; Tin tức sự kiệnTinTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệp/HinhCMS/2018-04/thongbao_Key_19042018140632.jpg
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã phát hành văn bản số 1625/BQL-VP về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệp, nội dung như sau:
4/19/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio