Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành thông báo số 179/TB-BQL về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoản. Ban Quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp thực hiện đóng phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã phát hành văn bản số 1625/BQL-VP về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệp, nội dung như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 02/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1318/UBND-KTTH về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Ban Quản lý thông tin nội dung như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 347/STP-HCTP về việc thông báo triển khai phương thức nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và liên thông các thủ tục hành chính. Với nội dung như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 27/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 là "Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng" 
 
(BDIZA) - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5. 
 
​(BDIZA) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 
 
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trả lời Văn bản số 274/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc đề nghị cung cấp số liệu, thông tin đề xuất chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. 
 
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành văn bản thông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV như sau: 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoảnThông báoTinThông báo về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoản/HinhCMS/2018-05/thongbao_Key_08052018154754.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành thông báo số 179/TB-BQL về việc nộp phí và lệ phí bằng hình thức chuyển khoản. Ban Quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp thực hiện đóng phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
5/8/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệpThông báo; Tin tức sự kiệnTinTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệp/HinhCMS/2018-04/thongbao_Key_19042018140632.jpg
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã phát hành văn bản số 1625/BQL-VP về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các Khu công nghiệp, nội dung như sau:
4/19/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tin tức sự kiện; Thông báoTinThông tin hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa /HinhCMS/2018-04/thongbao_Key_17042018150952.jpg
(BDIZA) - Ngày 02/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1318/UBND-KTTH về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Ban Quản lý thông tin nội dung như sau:
4/17/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc triển khai phương thức nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và liên thông các thủ tục hành chínhThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc triển khai phương thức nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và liên thông các thủ tục hành chính/HinhCMS/2018-04/thongbao_Key_11042018092549.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 347/STP-HCTP về việc thông báo triển khai phương thức nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và liên thông các thủ tục hành chính. Với nội dung như sau:
4/11/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giớiThông báo; Tin tức sự kiệnTinKế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới/HinhCMS/2018-04/thongbao_Key_11042018095154.jpg
(BDIZA) - Ngày 27/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2018 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2018 là "Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng"
4/11/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5Thông báo; Tin tức sự kiệnTinViếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5/HinhCMS/2018-04/gioto_Key_09042018135618.JPG
(BDIZA) - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5.
4/9/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020Tin tức sự kiệnTinĐẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020/HinhCMS/2018-04/y2_Key_30112017091921_Key_04042018151400.jpg
​(BDIZA) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
4/4/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giảnThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản/HinhCMS/2018-03/thongbao_Key_15032018090916.jpg
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản thông báo về việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết/xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:
3/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc cung cấp số liệu, thông tin phát triển Giáo dục Mầm non các khu công nghiệp tỉnh Bình DươngThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc cung cấp số liệu, thông tin phát triển Giáo dục Mầm non các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2018-03/thongbao_Key_15032018095249.jpg
(BDIZA) - Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trả lời Văn bản số 274/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc đề nghị cung cấp số liệu, thông tin đề xuất chính sách phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.
3/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVVThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV/HinhCMS/2018-03/thongbao_Key_15032018095129.jpg
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành văn bản thông báo về việc hỗ trợ tài chính năm 2018 đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV như sau:
3/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp lãnh đạo tỉnh Bình ĐịnhTin tức sự kiệnTinChủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp lãnh đạo tỉnh Bình Định/HinhCMS/2018-03/05032018_Key_05032018081106.jpg
(BDIZA) - Sáng 02-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bình Định do ông Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bình Dương.
3/5/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 Tin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo về việc đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 /HinhCMS/2018-02/GioTraiDat2018_Key_09022018143914.jpg
(BDIZA) - Ngày 24 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 350/UBND-KTN về việc tham gia chiến dịch
Giờ Trái đất năm 2018, nội dung cụ thể như sau:
2/8/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ tết, đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong các KCN nhận dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Thông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc nghỉ tết, đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong các KCN nhận dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018/HinhCMS/2018-02/08022018_Key_08022018093033.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Ban Quản lý ban hành văn bản số 642/BQL-VP về việc nghỉ tết, đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong các KCN nhận dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong KCN vào những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Quản lý thông báo thời gian nghỉ Tết và yêu cầu các Chủ Đầu tư, Giám đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện một số nội dung sau:
2/8/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc cung cấp thông tin nơi tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chínhTin tức sự kiện; Thông báoThông báo về việc cung cấp thông tin nơi tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính/HinhCMS/2018-02/17052016_2_Key_17052016143748_jpg_Key_07022018160900.jpg
(BDIZA) - Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Ban Quản lý đã ban hành văn bản thông báo số 44/TB-BQL về việc cung cấp thông tin nơi tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương Thông báo đến tố chức cá nhân nơi tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị được tiếp nhận theo một trong cách thức sau:
2/7/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thươngTin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương/HinhCMS/2018-02/17052016_2_Key_17052016143748_jpg_Key_02022018085305.jpg
(BDIZA) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP. Điểm đặc biệt là Nghị định này ban hành ngày 15/01/2018 và có hiệu lực cùng ngày.
2/2/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo V/v tạm ngưng tiếp nhận các TTHC liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trong KCN)Tin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo V/v tạm ngưng tiếp nhận các TTHC liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trong KCN)/HinhCMS/2018-01/17052016_2_Key_17052016143748_jpg_Key_26012018092948.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành thông báo số 29/TB-BQL về việc tạm ngưng tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trong khu công nghiệp)
1/26/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đăng ký tạo tài khoản Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoàiThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc đăng ký tạo tài khoản Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài/HinhCMS/2018-01/17052016_2_Key_17052016143748_jpg_Key_09012018160721.jpg
(BDIZA) - Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản số 3688/BQL-ĐT về việc đăng ký tạo tài khoản Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài
1/9/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc ngừng họat động trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương với tên miền http://cucthue.binhduong.gov.vnThông báo; Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc ngừng họat động trang thông tin điện tử Cục thuế Bình Dương với tên miền http://cucthue.binhduong.gov.vn/HinhCMS/2018-01/17052016_2_Key_17052016143748_jpg_Key_09012018141027.jpg
(BDIZA) – Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành văn bản thông báo ngưng hoạt động trang thông tin điện tử http://cucthue.binhduong.gov.vn, chỉ sử dụng trang thông tin điện tử http://binhduong.gdt.gov.vn
1/9/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khẩn cấp ứng phó với Bão số 16Tin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo khẩn cấp ứng phó với Bão số 16/HinhCMS/2017-12/Bao 16_Key_25122017142447.jpg
(BDIZA) - Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1985/CĐ-TTg hồi 23 giờ 20 phút ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bão số 16 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16.
12/25/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Tin tức sự kiện; Thông báoTinBình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16/HinhCMS/2017-12/giaoduc2_Key_19112017165100_Key_25122017133702.jpg
(BDIZA) - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.
12/25/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16Tin tức sự kiện; Thông báoTinKhẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16/HinhCMS/2017-12/bao-a-1514106430919_Key_25122017005129_Key_25122017134033.jpg
(BDIZA) - ​Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1985/CĐ-TTg hồi 23 giờ 20 phút ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bão số 16 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 16.
12/25/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục tìm cơ hội đầu tư tại Bình DươngTin tức sự kiệnTinDoanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục tìm cơ hội đầu tư tại Bình Dương/HinhCMS/2017-12/ando1_Key_19122017163535_Key_20122017102149.jpg
(BDIZA) - Chiều 19-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ do ông Rajiv Bodwade - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chào xã giao và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương.
12/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình DươngTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinQuy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2017-12/ABTC_Key_30112017110436_Key_07122017090118.jpg
(BDIZA) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương (viết tắt là thẻ ABTC). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017; thay thế Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh.
12/7/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của ĐảngTin tức sự kiệnTinHội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng/HinhCMS/2017-12/nq1_Key_29112017135427_Key_01122017102856.jpg
(BDIZA) - Sáng 29-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
12/1/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Bình DươngTin tức sự kiệnTinUBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Bình Dương/HinhCMS/2017-11/IMG_6972ok_Key_29112017150709_Key_30112017083857.jpg
(BDIZA) - Sáng 29-11, tại Trung tâm và Hội nghị triển lãm tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại tỉnh Bình Dương.
11/30/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội thảo dữ liệu mở trong phát triển thành phố thông minh Bình DươngTin tức sự kiệnTinHội thảo dữ liệu mở trong phát triển thành phố thông minh Bình Dương/HinhCMS/2017-11/IMG_6927_Key_27112017185335_Key_29112017090049.jpg
(BDIZA) - Chiều 27-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra Hội thảo dữ liệu mở trong phát triển thành phố thông minh Bình Dương. Đây là một trong 5 hoạt động chính của Hội nghị Thành phố thông minh Bình Dương năm 2017.
11/29/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Bình Dương vận dụng tốt ”Mô hình ba nhà” trong xây dựng thành phố thông minhTin tức sự kiệnTinBình Dương vận dụng tốt ”Mô hình ba nhà” trong xây dựng thành phố thông minh/HinhCMS/2017-11/IMG_20171125_162248_Key_27112017111524_Key_29112017084541.jpg
(BDIZA) - Để xây dựng thành phố Thông minh Bình Dương, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã và đang tập trung nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, trong  các chương trình chiến lược xây dựng thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương.
11/29/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017Tin tức sự kiệnTinHội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017/HinhCMS/2017-11/IMG_6850_Key_27112017112923_Key_29112017085425.jpg
(BDIZA) - Sáng 27-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM tổ chức Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017.
11/29/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội thảo doanh nghiệp các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh Bình DươngTin tức sự kiệnTinHội thảo doanh nghiệp các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh Bình Dương/HinhCMS/2017-11/IMG_6952_Key_27112017185816_Key_29112017085817.jpg
(BDIZA) - Chiều 27-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo doanh nghiệp các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong xây dựng thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương.
11/29/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh tiếp Chi hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình DươngTin tức sự kiệnTinLãnh đạo tỉnh tiếp Chi hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2017-11/22112017_Key_22112017150905.jpg
(BDIZA) - Chiều 21-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Lương Quang Trung - Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh và Đoàn Chi hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương.
11/22/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio