Các phòng ban
Thứ 6, Ngày 13/11/2015, 10:00
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/11/2015
I. Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi là Văn phòng Ban Quản lý) là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Ban; có chức năng giúp lãnh đạo Ban quản lý, tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý; tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành các mặt công tác của lãnh đạo Ban, đảm bảo tính thống nhất, liên tục thông suốt, có hiệu lực trong hoạt động của Ban Quản lý

1. Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (sau đây gọi là Văn phòng Ban Quản lý) là bộ máy giúp việc của lãnh đạo Ban; có chức năng giúp lãnh đạo Ban quản lý, tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý; tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành các mặt công tác của lãnh đạo Ban, đảm bảo tính thống nhất, liên tục, thông suốt, có hiệu lực trong hoạt động của Ban Quản lý; đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc cho lãnh đạo Ban Quản lý và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý (trừ đơn vị có trụ sở riêng).

       2. Văn phòng Ban Quản lý có các nhiệm vụ sau đây:

       a) Xây dựng các chương trình, lịch công tác của Ban Quản lý và trình lãnh đạo Ban duyệt ban hành; tổ chức phổ biến, theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình, lịch công tác và báo cáo kết quả đầy đủ, kịp thời và đề xuất ý kiến (nếu có) cho lãnh đạo Ban;

       b) Tham mưu giúp Trưởng ban quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban;

       c) Giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý khu công nghiệp của Ban đã được tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, triển khai có hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

       d) Tổ chức quản lý, triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan; phối hợp với các phòng nghiệp vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện hệ thống thông tin khu công nghiệp (KCN) theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

       đ) Là đầu mối cung cấp thông tin về KCN cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban;

       e) Biên soạn các loại văn bản báo cáo tổng hợp định kỳ (hàng tháng, 03 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm), báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất do lãnh đạo Ban giao, trình lãnh đạo Ban duyệt ban hành;

       g) Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn, Thanh tra Ban Quản lý  xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và tham mưu cho lãnh đạo Ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp này;

       h) Giúp lãnh đạo Ban quản lý tài chính, tài sản của cơ quan tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ; lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm trình lãnh đạo Ban xem xét, phê duyệt và gửi cơ quan tài chính, kế hoạch để tổng hợp;

       i) Giúp lãnh đạo Ban triển khai các chế độ mới về tài chính, tổ chức cán bộ; đôn đốc việc thực hiện các quy chế; triển khai các quy định thực hiện tiết kiệm trong cơ quan;

       k) Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan; bảo đảm các điều kiện cơ sơ vật chất, phương tiện làm việc cho lãnh đạo Ban và cơ quan, đơn vị;

       l) Giúp lãnh đạo Ban tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định;

       m) Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan;

       n) Phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan;

       o) Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.


II. Lãnh đạo Văn phòng

Chánh Văn Phòng:  Lê Thị Kim Châu

chau.jpg  

Điện thoại: 0274.3837027

Email: chaultk@binhduong.gov.vn

 

Phó Chánh Văn Phòng:  Phan Thị Thanh Thủy

thuy.jpg  

Điện thoại: 0274.3827002

Email: thuyptt@binhduong.gov.vn

Phó Chánh Văn Phòng:  Phan Thị Thanh Thủy


Tran Tuan Anh1.jpg  

Điện thoại: 0274.3837027

Email: anhtt.bdiza@binhduong.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng:  Trần Tuấn Anh

Lượt người xem:  Views:   2998
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban