Các phòng ban
Thứ 4, Ngày 23/03/2016, 12:00
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2016
I. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về tính pháp lý, công tác nghiệp vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực quy hoạch và xây dựng trong KCN

1. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về tính pháp lý, công tác nghiệp vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực quy hoạch và xây dựng trong KCN; giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt; trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

       2. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng có các nhiệm vụ sau đây:

       2.1. Về quản lý quy hoạch:

       a) Tham gia công tác quy hoạch các KCN ngay từ khi mới thành lập;

       b) Hướng dẫn các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (sau đây gọi là Chủ đầu tư KCN) trong việc lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch; tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc tổ chức thẩm định nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết; trình lãnh đạo Ban ban hành các văn bản điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền;

       c) Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban kiến nghị các cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN để đảm bảo đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật bên trong KCN;

       d) Kiểm tra đôn đốc các Chủ đầu tư KCN thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN theo qui hoạch chi tiết được duyệt.

       2.2. Về quản lý xây dựng:

       a) Quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo các qui định theo qui hoạch được duyệt và các qui chuẩn xây dựng; mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, an toàn phòng cháy, cây xanh … của các doanh nghiệp trong KCN;

       b) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm B, C theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, trình lãnh đạo Ban phê duyệt;

       c) Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình xây dựng trong KCN theo quy định của pháp luật;

       e) Kiểm tra, tổng hợp tiến độ xây dựng và hoạt động của các nhà thầu xây dựng trong các KCN; kiểm tra hồ sơ pháp lý của các dự án và nhà thầu xây dựng.

       2.3. Về quản lý đất đai:

       a) Hướng dẫn các Chủ đầu tư KCN, các doanh nghiệp hoàn thành các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc sử dụng đất trong KCN;

       b) Tham mưu trình lãnh đạo Ban xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhà xưởng và các văn bản, hợp đồng thế chấp theo qui định của pháp luật;

       c) Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư KCN, các doanh nghiệp trong KCN về quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch và dự án được duyệt;

       2.4. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban trong việc xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đối với các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ này sau khi Quy chế phối hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

       2.5. Phối hợp với Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN; chuyển quyền sử dụng đất, việc tiếp nhận dự án đầu tư.

       2.6. Phối hợp với Đại diện tại các KCN thường xuyên kiểm tra phát hiện các công trình xây dựng sai so với Giấy phép, hoặc không có giấy phép, vấn đề bảo vệ môi trường và an ninh trật tự trong quá trình triển khai xây dựng của các dự án; tổ chức kiểm tra hoàn công công trình xây dựng.

       2.7. Tham gia các đợt thanh, kiểm tra về các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao và kiến nghị các biện pháp khắc phục và hoặc kiến nghị xử phạt hành chính theo qui định; cung cấp các hồ sơ cho Thanh tra Ban Quản lý để phục vụ công tác xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao.

       2.8. Phối hợp Văn phòng Ban, tổ chức thu phí và lệ phí có liên đến cấp phép, thẩm định thiết kế cơ sở theo qui định.

       2.9. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, thống kê về tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tình hình thực hiện quy hoạch, cho thuê đất và nhà xưởng của KCN; tình hình đầu tư xây dựng của doanh nghiệp KCN và việc cấp các loại Giấy phép, chứng chỉ theo quy định. Cung cấp số liệu giải ngân tiền thuê đất, vốn đầu tư xây dựng cho Phòng Quản lý Doanh nghiệp để tổng hợp.

       2.10. Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan: thẩm định thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng, hoàn công công trình, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN; hồ sơ về xác nhận văn bản, hợp đồng vế bất động sản trong KCN; các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến công tác nghiệp vụ của phòng.

          2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

II. Lãnh đạo phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

 

Trưởng phòng:  Nguyễn Bá Khải

 


Điện thoại: 0274.3820093

Email: khainb@binhduong.gov.vn


Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Hoàng Nguyên
Điện thoại: 0274.3820093

Email: nguyennh@binhduong.gov.vnLượt người xem:  Views:   4528
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban