Các phòng ban
Thứ 6, Ngày 13/11/2015, 10:00
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/11/2015
I. Phòng Quản lý Đầu tư là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý hành chính Nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật.

1. Phòng Quản lý Đầu tư là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý hành chính Nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật. có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KCN; lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN của Chủ đầu tư KCN; hoạt động của các Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Quản lý Đầu tư có các nhiệm vụ sau đây:

       a) Tham mưu cho lãnh đạo Ban có ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển khu công nghiệp;

 

       b) Phối hợp với các Chủ đầu tư KCN, chủ trì và phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Ban, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, kế hoạch xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào KCN theo từng thời kỳ;

       c) Tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành Quy định hướng dẫn các thủ tục về đăng ký, thẩm tra, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

       d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Môi trường tham mưu lãnh đạo Ban trong việc nhà đầu tư đề nghị thỏa thuận chủ trương dự án đầu tư vào KCN;

       đ) Chủ trì, phối hợp với các Phòng: Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Môi trường, Quản lý Doanh nghiệp trong việc xem xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án thuộc diện thẩm tra, thì ngoài việc phối hợp với các Phòng trên, Phòng Quản lý Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành trong tỉnh hoặc của các cơ quan Trung ương; trên cơ sở đó lập phiếu trình Trưởng ban xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh theo thẩm quyền của Ban Quản lý;

       e) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban trong việc xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đối với các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ này sau khi Quy chế phối hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

       g) Chủ trì, phối hợp với các Phòng: Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Môi trường, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Lao động và các cơ quan chức năng của tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc giải quyết hồ sơ chấm dứt hoạt động, giải thể dự án/doanh nghiệp trước thời hạn;

       h) Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra Ban Quản lý trong công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong KCN thực hiện dự án đầu tư, kiến nghị các biện pháp khắc phục;

       i) Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Ban về những nội dung, biện pháp cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN;

       k) Định kỳ cung cấp danh sách các dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận mới hoặc điều chỉnh cho các phòng nghiệp vụ khác của Ban; phối hợp với Phòng Quản lý Doanh nghiệp, các Phòng Đại diện trong việc rà soát, thống kê các dự án còn hiệu lực;

       l) Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan: cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư;  các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến nghiệp vụ của phòng;

       m) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về các lĩnh vực được phân công


II. Lãnh đạo phòng quản lý đầu tư

 

  

Trưởng phòng: Đỗ Hoài Nam

 

nam.jpg  

 

Điện thoại: 0274.3848224

Email: namdh.bdiza@binhduong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Dương Thanh Phúc

 

Duong Thanh Phuc.jpg  

 

Điện thoại: 0274.3848224

Email: phucdt@binhduong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Đỗ Thành Thăng

Điện thoại: 0274.3848224

Email: thangdt@binhduong.gov.vn​Lượt người xem:  Views:   4039
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban